Procedură : 2012/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0388/2012

Texte depuse :

RC-B7-0388/2012

Dezbateri :

OJ 05/07/2012 - 171

Voturi :

PV 05/07/2012 - 18.3
CRE 05/07/2012 - 18.3

Texte adoptate :


PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PDF 124kWORD 79k
4.7.2012
PE492.003v01-00}
PE492.005v01-00}
PE492.010v01-00}
PE492.011v01-00}
PE492.013v01-00}
PE492.014v01-00} RC1
 
B7-0388/2012}
B7-0390/2012}
B7-0395/2012}
B7-0396/2012}
B7-0398/2012}
B7-0399/2012} RC1

depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B7‑0388/2012)

Verts/ALE (B7‑0390/2012)

S&D (B7‑0395/2012)

ALDE (B7‑0396/2012)

ECR (B7‑0398/2012)

GUE/NGL (B7‑0399/2012)


referitoare la scandalul privind cazul de avort forțat din China (2012/2712(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Alojz Peterle, Anna Záborská, Mario Mauro, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogusław Sonik, Martin Kastler, Miroslav Mikolášik, Tadeusz Zwiefka în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari în numele Grupului S&D
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Graham Watson, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott în numele Grupului ALDE
Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock în numele Grupului ECR
Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa în numele Grupului GUE/NGL
Jaroslav Paška
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la scandalul privind cazul de avort forțat din China (2012/2712(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere rapoartele prezentate în conformitate cu Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) și cu Protocolul Opțional la aceasta și având în vedere Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–   având în vedere Convenția privind drepturile copilului,

–   având în vedere Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD) organizată la Cairo în 1994,

–   având în vedere politica copilului unic a Chinei și legislația Chinei în materie de avort,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, la 2 iunie 2012, în regiunea Zhenping (provincia Shanxi), o femeie însărcinată în luna a șaptea, Feng Jianmei, a fost răpită și a fost obligată să-și întrerupă sarcina, fapt care a provocat în China și în toată lumea un val de indignare și de condamnare;

B.  întrucât legislația Chinei interzice avorturile dincolo de șase luni de sarcină; întrucât autoritățile municipale din Ankang au desfășurat o anchetă, iar potrivit concluziilor acesteia, autoritățile din regiunea Zhenping au recurs la „metode brutale” și „au convins-o” pe dna Feng să întrerupă sarcina; întrucât, potrivit raportului, această decizie a reprezentat o încălcare a drepturilor ei; întrucât autoritățile municipiului Ankang au anunțat că vor sancționa responsabilii locali cu planificarea implicați în acest caz, inclusiv prin demitere;

C. întrucât, potrivit rezultatelor anchetei, responsabilii locali au cerut de la familia dnei Feng „o garanție” în sumă de 40 000 RMB, care, potrivit soțului dnei Feng, reprezintă o amendă pentru al doilea copil; întrucât autoritățile locale nu au avut niciun temei juridic pentru încasarea acestei garanții; întrucât dna Feng a fost obligată să semneze un formular prin care consimțea să întrerupă sarcina, deoarece nu dorea să plătească amenda, iar în spital a fost păzită de gardieni;

D. întrucât, ca rezultat al politicii copilului unic a Chinei, avorturile ilegale, practicate în funcție de sexul fătului, sunt larg răspândite, ceea ce creează un dezechilibru între numărul bărbaților și al femeilor,

1.  subliniază insistent că, în conformitate cu Planul de acțiune al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare, scopul programelor de planificare familială trebuie să fie acordarea cuplurilor și indivizilor a posibilității de a lua decizii libere, responsabile și în cunoștință de cauză în ceea ce privește nașterea unui copil, precum și punerea la dispoziție a unei game largi de metode de planificare familială sigure, eficace și acceptabile, din care persoanele să poată alege, iar orice formă de coerciție nu își are locul în acest context;

2.  reiterează dreptul fundamental al tuturor femeilor de a avea acces la servicii de sănătate a reproducerii, inclusiv la servicii de planificare familială și de naștere asistată;

3.  transmite condoleanțe familiei victimelor, condamnă cu fermitate hărțuirea la care sunt supuse și cere să li se asigure protecție publică;

4.  condamnă cu fermitate decizia de a o obliga pe dna Feng să întrerupă sarcina și condamnă practica avorturilor și a sterilizărilor forțate în toată lumea, în special în contextul politicii copilului unic;

5.  salută decizia autorităților municipale din Ankang de a oferi familiei dnei Feng o compensație și de a aplica sancțiuni severe responsabililor locali implicați în acest caz;

6.  ia act de faptul că, datorită internetului, cazul dnei Feng a devenit larg cunoscut și subliniază importanța libertății de exprimare, inclusiv pe internet; salută cu satisfacție apariția unei sfere publice a dezbaterilor, care se datorează parțial practicii de microblogging;

7.  consideră că este importantă dezbaterea actuală dintre intelectuali și oamenii de știință cu privire la faptul dacă să se continue sau nu politica copilului unic în China;

8.  solicită Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă să includă problema avorturilor forțate în ordinea de zi a următorului dialog bilateral cu China pe subiectul drepturilor omului;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Delegației Uniunii Europene pe lângă Organizația Națiunilor Unite, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Populare Chineze.

 

Ultima actualizare: 5 iulie 2012Notă juridică