Postup : 2014/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0207/2014

Predkladané texty :

RC-B7-0207/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/02/2014 - 10.13

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0176

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 66k
26.2.2014
PE529.566v01-00}
PE529.571v01-00}
PE529.576v01-00}
PE529.577v01-00} RC1
 
B7-0207/2014}                                                                                                                      f
B7-0212/2014 }
B7-0217/2014}
B7-0218/2014} RC1

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B7‑0207/2014)

ECR (B7‑0212/2014)

S&D (B7‑0217/2014)

ALDE (B7‑0218/2014)


o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))


Jaime Mayor Oreja, Jean-Pierre Audy, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nuno Teixeira, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier v mene poslaneckého klubu PPE
Véronique De Keyser, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ana Gomes v mene skupiny S&D

Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Liam Aylward, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, Alexander Graf Lambsdorff

  v mene skupiny ALDE
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jan Zahradil, Adam Bielan, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2014/2600(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele(1), z 23. októbra 2008 o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele(2), zo 7. mája 2009 o prípade Manuela Rosalesa vo Venezuele(3), z 11. februára 2010 o Venezuele(4), z 8. júla 2010 o Venezuele, najmä o prípade Marie Lourdes Afiuniovej(5) a z 24. mája 2012 o možnom odchode Venezuely z Medziamerickej komisie pre ľudské práva(6);

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej zo 14. februára 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Catherine Ashtonovej z 21. februára 2014 o nepokojoch vo Venezeule,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. so zreteľom na závažnosť súčasnej situácie vo Venezuele; keďže od 12. februára 2014 sa po celej Venezuele konali mierové pochody pod vedením študentov, ktoré skončili smrteľným násilím, pričom 13 osôb zahynulo, viac ako 70 bolo zranených a stovky ľudí boli zadržané; keďže požiadavky študentov súvisia s neschopnosťou vlády prezidenta Madura riešiť problémy vysokej inflácie, kriminality a nedostatku niektorých základných produktov, ako aj rastúcu korupciu a zastrašovanie médií a demokratickej opozície; keďže vláda obvinila z nedostatku produktov „sabotérov“ a „ziskuchtivých skorumpovaných podnikateľov“ ; keďže Venezuela je krajinou s najväčšími energetickými zásobami v Latinskej Amerike;

B.  keďže počet protestov v posledných dňoch neklesol, ale naopak sa zvýšil a s ním aj počet mŕtvych, zranených a zadržaných, a to v dôsledku represií zo strany vládnych orgánov a nezákonných ozbrojených skupín,

C. keďže politické napätie a polarizácia sa vo Venezuele zvyšujú; keďže venezuelské orgány namiesto toho, aby prispievali k zachovaniu mieru a pokoja, pohrozili, že zorganizujú „ozbrojenú revolúciu“;

D. keďže došlo k represiám proti študentom, novinárom, vodcom opozície a mierovým aktivistom z občianskej spoločnosti, ktorí boli prenasledovaní a boli svedkami výsmechu ich slobody;

E.  keďže násilné a nekontrolované ozbrojené skupiny, ktoré podporujú vládu, pôsobia vo Venezuele už dlho úplne beztrestne; keďže opozícia obvinila tieto skupiny z podnecovania násilia počas pokojných demonštrácií, ktoré viedlo k obetiam na životoch a mnohým zraneniam; keďže venezuelská vláda tieto udalosti doteraz neobjasnila;

F.  keďže médiá podliehajú cenzúre a zastrašovaniu a mnoho novinárov bolo zbitých alebo zadržaných, prípadne boli zničené ich pracovné nástroje;

G. keďže sloboda prejavu a právo zúčastňovať sa na mierových manifestáciách sú základnými prvkami demokracie, rovnosť a spravodlivosť pre všetkých nie sú možné bez existencie základných slobôd a dodržiavania práv všetkých občanov; keďže venezuelská ústava zaručuje právo na zhromažďovanie a združovanie a právo organizovať pokojné občianske manifestácie; keďže verejné orgány musia chrániť základné práva svojich občanov a zaručiť im bezpečnosť a život bez toho, aby obmedzovali uvedené práva;

H. keďže iba dodržiavanie základných práv a slobôd, konštruktívny a ohľaduplný dialóg a tolerancia môžu pomôcť krajinám dostať sa z tejto vážnej krízy, ako aj prekonať ťažkosti v budúcnosti;

1.  odsudzuje všetky násilné činy a tragické straty na životoch, ku ktorým došlo počas pokojných demonštrácií 12. februára 2014 a v nasledujúcich dňoch, a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

2.  vyjadruje hlbokú solidaritu s venezuelským ľudom a s jeho obavami z toho, že nové protesty by mohli viesť k ďalším násilným činom, ktoré by len prehĺbili priepasť medzi postojom vlády a opozície a spôsobili ešte väčšiu polarizáciu citlivého politického vývoja, ktorý vo Venezuele prebieha; vyzýva zástupcov všetkých strán a zložiek venezuelskej spoločnosti, aby zachovali pokoj vo svojich činoch i výrokoch;

3.  pripomína venezuelskej vláde, že sloboda prejavu a právo zúčastniť sa na pokojných demonštráciách sú základnými ľudskými právami v každej demokratickej spoločnosti, ako uznáva aj venezuelská ústava, a vyzýva prezidenta Madura, aby dodržiaval medzinárodné zmluvy, ktoré Venezuela podpísala, najmä Medziamerickú demokratickú chartu;

4.  pripomína venezuelskej vláde, že je jej povinnosťou zaistiť bezpečnosť všetkých občanov krajiny bez ohľadu na ich politické názory a politickú príslušnosť; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatýkaním študentov a vedúcich predstaviteľov opozície a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

5.  pripomína, že v demokracii má zásadný význam dodržiavanie zásady oddelenia moci a že orgány nesmú používať justíciu ako prostriedok politickej perzekúcie a represie demokratickej opozície; vyzýva venezuelské orgány, aby stiahli nepodložené obvinenia a zrušili zatýkacie rozkazy na vedúcich predstaviteľov opozície;

6.  vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite odzbrojili a rozpustili nekontrolované ozbrojené skupiny, ktoré podporujú vládu, a aby skončili s ich beztrestnosťou; žiada objasnenie úmrtí, ku ktorým došlo, aby páchatelia boli za svoje činy braní na zodpovedať;

7.  vyzýva všetky strany, najmä venezuelské orgány, aby viedli pokojný dialóg a snažili sa osloviť všetky zložky venezuelskej spoločnosti s cieľom vymedziť body, na ktorých sa môžu zhodnúť, a s cieľom umožniť politickým činiteľom rokovať o najzávažnejších problémoch, ktorým krajina čelí;

8.  podčiarkuje, že dodržiavanie slobody tlače, informácií a myslenia, ako aj politický pluralizmus predstavujú základ demokracie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v krajine existuje cenzúra médií a internetu a že prístup k niektorým blogom a sociálnym sieťam je obmedzený; odsudzuje obťažovanie, ktorého obeťami boli viaceré noviny a iné audiovizuálne médiá, ako sú stanice NTN24 a CNN vysielajúce v španielčine, a domnieva sa, že tieto praktiky sú v rozpore s venezuelskou ústavou a so záväzkami, ktoré prijala Venezuelská bolívarovská republika;

9.  žiada, aby bola čo najskôr vyslaná ad hoc delegácia Európskeho parlamentu, ktorá môže vyhodnotiť situáciu v krajine;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 484.

(2)

Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 85.

(3)

Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 113.

(4)

Ú. v. EÚ C 341 E, 16.12.2010, s. 69.

(5)

Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 130.

(6)

Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 88.

Posledná úprava: 27. februára 2014Právne oznámenie