Postup : 2014/2841(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0118/2014

Předložené texty :

RC-B8-0118/2014

Rozpravy :

Hlasování :

OJ 18/09/2014 - 42

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0025

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 174kWORD 104k
17.9.2014
PE537.020v01-00}
PE537.024v01-00}
PE537.025v01-00}
PE537.029v01-00}
PE537.030v01-00} RC1
 
B8-0118/2014}
B8-0122/2014}
B8-0123/2014}
B8-0127/2014}
B8-0128/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B8‑0118/2014)

ECR (B8‑0122/2014)

PPE (B8‑0123/2014)

Verts/ALE (B8‑0127/2014)

ALDE (B8‑0128/2014)


o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Ivana Maletić za skupinu PPE
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala, Kati Piri, Marju Lauristin, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Arne Lietz, Francisco Assis, Miroslav Poche, Vilija Blinkevičiūtė, Andi Cristea, Marc Tarabella, Afzal Khan, Jo Leinen za skupinu S&D
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Dawid Bohdan Jackiewicz, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Barbara Gosiewska, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR
Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Andrus Ansip, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Louis Michel, Martina Dlabajová za skupinu ALDE
Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE
Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem (2014/2841(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, především na své usnesení ze dne 17. července 2014 o Ukrajině(1),

–   s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dnů 22. července a 15. srpna a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Ukrajině,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 11. září o únosu estonského příslušníka policie,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, především na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci na Ukrajině(2), ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na Ukrajinu(3), ze dne 17. dubna 2014 o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny(4) a na usnesení ze dne 17. července 2014 o situaci na Ukrajině(5);

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 6. února 2014 o summitu EU-Rusko(6),

–   s ohledem na prohlášení ze summitu NATO vydaného dne 5. září 2014 ve Walesu,

–   s ohledem na výsledek mimořádného zasedání Rady pro zemědělství a rybolov konaného dne 5. září 2014,

–   s ohledem na společné ministerské prohlášení o provádění dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou ze dne 12. září 2014,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že léto roku 2014 bylo poznamenáno dalším vyhrocením konfliktu na východě Ukrajiny; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN zahynulo nejméně 3 000 osob, další tisíce lidí byly zraněny a statisíce civilistů z oblastí zasažených konfliktem uprchly; vzhledem k tomu, že ekonomické náklady spojené s konfliktem, včetně nákladů na obnovu východních oblastí, mají závažný dopad na sociální a ekonomický rozvoj Ukrajiny;

B.  vzhledem k tomu, že třístranná kontaktní skupina se dne 5. září v Minsku dohodla na příměří, které vstoupilo v platnost téhož dne; vzhledem k tomu, že dohoda rovněž obsahovala protokol o 12 bodech, které zahrnují propuštění rukojmí, opatření ke zlepšení humanitární situace, stažení nezákonných ozbrojených skupin, vojenského vybavení a nájemných vojáků z Ukrajiny a opatření pro decentralizaci v doněckém a luhanském regionu;

C. vzhledem k tomu, že příměří je od pátku 5. září opakovaně porušováno hlavně řádnými ruskými jednotkami a separatisty v okolí Mariupolu a letiště v Doněcku a že na mnoha jiných místech dochází k pokusům o vyprovokování ukrajinské obrany;

D. vzhledem k tomu, že Rusko v minulých týdnech posílilo svou vojenskou přítomnost na území Ukrajiny a logistickou podporu separatistických milic stálým přísunem zbraní, střeliva, obrněných vozů a příslušenství, námezdných bojovníků a vojáků v přestrojení, a to přes výzvy EU, aby vyvinulo maximální úsilí o zklidnění situace; vzhledem k tomu, že Ruská federace od začátku krize stahuje k hranicím s Ukrajinou své jednotky a vojenskou techniku;

E.  vzhledem k tomu, že ruské přímé i nepřímé vojenské zapojení na Ukrajině, včetně anexe Krymu, porušuje mezinárodní právo, včetně Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu a Budapešťského memoranda z roku 1994; vzhledem k tomu, že Rusko i nadále odmítá uplatňovat Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě;

F.  vzhledem k tomu, že s ohledem na destabilizační akce Ruska na východní Ukrajině Evropská rada dne 30. srpna vyzvala k předložení návrhů na rozšíření restriktivních opatření EU; vzhledem k tomu, že tyto návrhy vešly v platnost dne 12. září;

G. vzhledem k tomu, že po podpisu politických ustanovení dohody o přidružení dne 21. března 2014 přistoupily EU a Ukrajina dne 27. června 2014 k oficiálnímu podpisu zbývajících částí této dohody, mezi něž patří prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu (DCFTA); vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Nejvyšší rada souběžné ratifikovaly dohodu o přidružení; vzhledem k tomu, že dne 12. září Komise oznámila, že prozatímní uplatňování dohody DCFTA bude odloženo do 31. prosince 2015; vzhledem k tomu, že místo toho budou prodlouženy jednostranné obchodní preference, které EU poskytlo Ukrajině a jejichž platnost měla dne 1. listopadu tohoto roku vypršet;

H. vzhledem k tomu, že dne 7. srpna ruská vláda schválila seznam výrobků z EU, USA, Norska, Kanady a Austrálie, které mají být po dobu jednoho roku na ruském trhu zakázány; vzhledem k tomu, že toto opatření se nejcitelněji dotkne EU, jelikož Rusko je druhým největším vývozním trhem pro zemědělské produkty EU a šestým největším trhem pro produkty rybolovu a jelikož 73 % těchto zakázaných výrobků pochází z EU; vzhledem k tomu, že omezení uplatňovaná Ruskem by mohla v úhrnu ohrozit obchod o objemu 5 miliard EUR a mít dopad na příjmy 9,5 milionu osob v EU, které pracují v nejvíce postižených zemědělských společnostech;

I.   vzhledem k tomu, že zákaz dovozu potravin z EU na ruský trh, který postihl zejména pěstitele ovoce a zeleniny a mlékárenský a masný průmysl, by mohl způsobit dominový efekt, jenž by vedl k přebytku na vnitřním trhu, zatímco zákaz dovozu produktů rybolovu z EU na ruských trh by mohl způsobit vážné problémy v některých členských státech; vzhledem k tomu, že hodnota zakázaných produktů rybolovu dosahuje téměř 144 milionů EUR;

J.   vzhledem k tomu, že Rusko ohrožuje bezpečnost EU pravidelným narušováním vzdušného prostoru Finska, pobaltských států a Ukrajiny a rovněž nedávným přerušením dodávek plynu do Polska, které dosahuje 45 % objemu ruského vývozu do této země;

K. vzhledem k tomu, že NATO na summitu v Newportu potvrdilo, že stojí za Ukrajinou oproti destabilizačnímu vlivu Ruska, nabídlo jí pomoc při posilování ukrajinských ozbrojených sil a vyzvalo Rusko, aby stáhlo své jednotky z Ukrajiny a ukončilo nezákonnou anexi Krymu;

L.  vzhledem k tomu, že tragické sestřelení letadla Malajských aerolinek MH17 v Doněckém regionu pobouřilo veřejné mínění mezinárodního a evropského společenství; vzhledem k tomu, že OSN a EU požadovaly důkladné mezinárodní vyšetřování okolností nehody, a vzhledem k tomu, že je morální i právní povinností postavit pachatele tohoto činu před soud;

1.  vítá podpis minské dohody o příměří a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby učinily vše, co je v jejich silách, pro její úplné uplatňování v dobré víře s cílem připravit půdu pro zahájení skutečného mírového procesu, včetně stálé a efektivní kontroly ukrajinských hranic pod dohledem OBSE, úplného a bezpodmínečného stažení ruských jednotek, nezákonně ozbrojených skupin, vojenského vybavení a nájemných vojáků z mezinárodně uznaného území Ukrajiny a propuštění rukojmích; odsuzuje skutečnost, že dohoda o příměří je neustále porušována zejména ruskými a separatistickými jednotkami a že pokračuje jejich posilování;

2.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly příměří a aby se zdržely veškerých akcí či kroků, které by mohly dohodu ohrozit; vyjadřuje však hluboké znepokojení nad tím, že by příměří mohlo být pro Rusko záminkou k přeskupení vojsk, aby mohlo pokračovat v ofenzivě ve snaze vytvořit „pozemní koridor“ na Krym a dál do Podněstří;

3.  důrazně odsuzuje Ruskou federaci za vedení nevyhlášené „hybridní války“ proti Ukrajině, do níž nasadilo řádné ruské jednotky, a za podporu nelegálně ozbrojených skupin; zdůrazňuje skutečnost, že tyto akce ruského vedení představují hrozbu nejen pro jednotu a nezávislost Ukrajiny, ale celého evropského kontinentu; vyzývá Rusko, aby z Ukrajiny okamžitě stáhlo veškeré vojenské zařízení a síly, aby zakázalo přísun bojovníků a zbraní do východní Ukrajiny a aby přestalo přímo i nepřímo podporovat činnost separatistických sil na ukrajinské půdě;

4.  připomíná svůj závazek k ochraně nezávislosti, suverenity, územní nedotknutelnosti a neporušitelnosti hranic Ukrajiny a její právo „evropské volby“; znovu opakuje, že mezinárodní společenství neuzná nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu, ani pokusy o vytvoření kvazirepublik v Donbasu; vítá rozhodnutí EU zakázat dovoz zboží z Krymu, pokud k němu nebude připojeno potvrzení o původu vydané ukrajinskými orgány; dále odsuzuje nucené vydávání ruských pasů ukrajinským občanům na Krymu, pronásledování Ukrajinců a krymských Tatarů a hrozby, kterými samozvaní vůdci zastrašují krymské občany, kteří mají zájem hlasovat v nadcházejících parlamentních volbách;

5.  zdůrazňuje, že organizace OBSE hraje při řešení ukrajinské krize klíčovou úlohu, neboť má zkušenosti se zvládáním ozbrojených konfliktů a krizí a jak Ruská federace, tak Ukrajina jsou jejími členy; vyzývá členské státy, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby usilovaly o posílení a rozšíření zvláštní pozorovatelské mise OBSE na Ukrajině, a to jak o lidské zdroje, tak o logistiku a vybavení; zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně vyslat pozorovatele OBSE na všechny úseky ukrajinsko-ruské hranice, které jsou pod kontrolou separatistů;

6.  zdůrazňuje, že program reforem a procesu přidružení musí probíhat současně s nepolevujícím úsilím o zajištění územní celistvosti a jednotnosti Ukrajiny; zdůrazňuje, že tyto dva úkoly jsou spolu neodlučně spjaty a úzce se doplňují; zdůrazňuje, že je potřebný mírový dialog a decentralizace, jež zajistí, aby celé území zůstalo pod kontrolou ústřední vlády, a tak jednotu Ukrajiny; zdůrazňuje, že je potřeba budovat důvěru mezi různými komunitami ve společnosti, a vyzývá k procesu trvalého usmíření; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité navázat inkluzivní národní dialog, vyvarovat se propagandy, nenávistných projevů a rétoriky, které by mohly konflikt dále vyostřit; zdůrazňuje, že takový inkluzivní dialog by měl být veden i s organizacemi občanské společnosti a občany ze všech regionů a menšin;

7.  vítá souběžnou ratifikaci dohody o přidružení / DCFTA v Nejvyšší radě a Evropském parlamentu; je toho názoru, že se jedná o významný krok, který dokládá snahu obou stran o její úspěšné uplatňování; bere na vědomí, že prozatímní provádění dohody DCFTA mezi EU a Ukrajinou bude nakonec odloženo do 31. prosince 2015 a že místo toho budou prodloužena jednostranná obchodní opatření, která de facto představují asymetrické provádění dohody; vyjadřuje politování nad mimořádnými opatřeními a tlakem ze strany Ruska; prohlašuje, že je vyloučeno tuto dohodu měnit nyní i v budoucnu, což dala Evropská unie velmi jasně najevo její ratifikací; vyzývá členské státy, aby urychleně přistoupily k ratifikaci dohody o přidružení / DCFTA s Ukrajinou; bere na vědomí probíhající konzultace mezi Ukrajinou, Ruskem a EU o provádění této dohody s Ukrajinou a doufá, že tato jednání pomohou vyřešit všechna nedorozumění;

8.  zdůrazňuje, že následující měsíce před zahájením uplatňování dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóny volného obchodu by měly být využity k provedení nezbytných změn a modernizace politického systému, hospodářství a společnosti Ukrajiny v souladu s programem přidružení; vítá program reforem ohlášený prezidentem Porošenkem, který obsahuje právní předpisy týkající se boje proti korupci, decentralizace a amnestie; vyzývá Komisi a ESVČ, aby co nejdříve navrhly komplexní a ambiciózní finanční podporu a balíček na pomoc Ukrajině, především pro obyvatele východní Ukrajiny, aby tak napomohly úsilí o politické řešení a národní usmíření;

9.  bere na vědomí zákony o zvláštním statusu některých okresů doněcké a luhanské oblasti a o amnestii, které schválil ukrajinský parlament (Nejvyšší Rada) dne 16. září a které jsou důležitým příspěvkem k uvolnění napětí v rámci provádění mírového plánu ukrajinského prezidenta;

10. podporuje restriktivní opatření proti Rusku, která EU přijala v létě v důsledku trvající agrese Ruska, a bere na vědomí jejich zavedení dne 12. září 2014; je přesvědčen o tom, že sankce by měly být navrženy tak, aby neumožňovaly podnikům napojeným na Kreml jejich obcházení; vyzývá EU, aby pozorně sledovala formy hospodářské spolupráce, jakými jsou například swapy aktiv a společné podniky;

11. vyzývá členské státy a ESVČ k přijetí jasně vymezeného souboru ukazatelů, jejichž dosažení by mohlo zastavit přijímání nových restriktivních opatření vůči Rusku či vést ke zrušení předchozích opatření; je přesvědčen o tom, že tato kritéria by měla zahrnovat úplné stažení ruských jednotek a žoldáků z území Ukrajiny, ukončení dodávek zbraní a vybavení určených teroristům, plné dodržování režimu příměří ze strany Ruska, ustavení účinné mezinárodní kontroly a ověřování stavu příměří a obnovu ukrajinské kontroly nad celým jejím územím; vyzývá Radu a členské státy, aby neuvažovaly o zrušení žádných sankcí předtím, než budou splněny tyto podmínky, a aby byly připraveny zavést další sankce za veškeré činy, které Rusko podniká ve snaze podkopat dohodu o příměří nebo dále zvýšit napětí na Ukrajině;

12. připomíná, že restriktivní opatření, která přijala EU, se přímo pojí s porušováním mezinárodního práva ze strany Ruské federace v návaznosti na protiprávní anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny, zatímco obchodní opatření přijatá Ruskou federací, včetně opatření namířených proti Ukrajině a dalším zemím Východního partnerství, jež v poslední době uzavřely s EU dohodu o přidružení, jsou neopodstatněná; vyzývá EU, aby zvážila vyloučení Ruska ze spolupráce v oblasti civilního využití jaderné energie a ze systému Swift;

13. vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala dopad tzv. ruských „odvetných sankcí“ a aby učinila rychlá opatření na podporu výrobců, kteří byli zasaženi omezením obchodu s Ruskem; vítá opatření přijatá na zasedání Rady EU pro zemědělství a rybolov konaného dne 5. září a naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jakým způsobem by EU mohla v budoucnu lépe čelit podobným krizím, a aby v nejvyšší možné míře poskytla zásadní včasnou podporu dotyčným evropským producentům; s politováním konstatuje, že došlo k pozastavení platnosti nouzových tržních opatření pro ovoce a zeleninu podléhající zkáze, odsuzuje však jakékoli zneužívání této podpory; vyzývá Komisi, aby co nejdříve představila nový systém;

14. vyzývá Komisi, aby úzce sledovala trhy se zemědělskými a potravinářskými výrobky a s produkty rybolovu a akvakultury, aby informovala Radu a Evropský parlament o veškerých změnách a aby posoudila dopad přijatých opatření s cílem rozšířit případně seznam pokrytých výrobků a navýšit rozpočet ve výši 125 milionů EUR; naléhavě žádá Komisi, aby se neomezovala jen na tržní opatření, ale aby přijala také střednědobá opatření na posílení přítomnosti EU na trzích třetích zemí (např. propagační činnost);

15. zvažuje možnost využití jiných než zemědělských fondů EU, jelikož daná krize je především politické povahy, a nikoli důsledek selhání trhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek;

16. zdůrazňuje, že střednědobá a dlouhodobá politická a hospodářská stabilita a rozvoj Ruska závisí na tom, zda si tato země zvolí skutečně demokratickou cestu; poukazuje na to, že budoucí vývoj vztahů mezi EU a Ruskem bude záviset na úsilí Ruska posílit na svém území demokracii, právní stát a dodržování základních práv;

17. vyjadřuje uspokojení nad tím, že byli propuštěni rukojmí, kteří byli nelegálně zadržováni ozbrojenými skupinami na východní Ukrajině, a vyzývá k propuštění ukrajinských zajatců držených v Ruské federaci; poukazuje především na případ ukrajinské dobrovolnice Naděždy Savčenkové, která byla v červnu zajata separatisty a následně převezena do Ruska, kde je stále držena ve vazbě;

18. vítá, že NATO znovu potvrdilo prioritní charakter otázky kolektivní bezpečnosti a závazky vyplývající z článku 5 Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí učiněná na summitu v Newportu, kde si NATO předsevzalo zvýšit úroveň bezpečnosti východních spojenců, k čemuž přispěje vytvoření společné pracovní skupiny maximální připravenosti, stálá rotující vojenská přítomnost NATO a vytvoření logistické infrastruktury a také snaha, jejímž cílem je zvýšit schopnost Ukrajiny zajistit si vlastní bezpečnost; bere na vědomí skutečnost, že členské státy mohou na bilaterální úrovni poskytnout Ukrajině potřebné zbraně, technologii a know-how pro zajištění své bezpečnosti a obrany;

19. zdůrazňuje, že je třeba provést nezávislé, rychlé a úplné vyšetřování příčin sestřelení letadla společnosti Malaysian Airlines MH17, kterým byla pověřena nizozemská bezpečnostní komise, a viníky nehody postavit před soud; bere na vědomí, že nizozemská bezpečnostní komise vydala dne 9. září 2014 předběžnou zprávu o vyšetřování pádu letadla MH17; zdůrazňuje, že na základě předběžných závěrů nebyly u letadla ani posádky zjištěny žádné technické ani provozní závady a pochybení a že z poškození zjištěného v přední části je patrné, že letadlo bylo proraženo velkým množstvím objektů s vysokou kinetickou energií, které nebyly součástí letadla; s politováním konstatuje, že rebelové vyšetřovatelům stále brání v přístupu k místu havárie, a vyzývá všechny strany, aby přístup na toto místo okamžitě umožnily;

20. je pevně přesvědčen, že jediný možný způsob, jak reagovat na ruské hrozby, je, že členské státy EU budou držet při sobě a budou vystupovat jednotně; domnívá se, že EU musí přehodnotit své vztahy s Ruskem, upustit od koncepce strategického partnerství a nalézt nový jednotný postup;

21. vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně katastrofální humanitární situace na východní Ukrajině, zejména s ohledem na nadcházející zimu; poukazuje na naléhavou potřebu poskytnout humanitární pomoc a záchranu obyvatelům v oblastech postižených konfliktem, vnitřně vysídleným osobám a uprchlíkům; vítá nedávné rozhodnutí Komise uvolnit 22 milionů EUR na humanitární a rozvojovou pomoc pro Ukrajinu; vyzývá k dalšímu naléhavému úsilí pod záštitou a dohledem EU, včetně konvoje humanitární pomoci, které by pomohlo zajistit podporu pro nejvíce ohrožené osoby; připomíná, že k dodání humanitární pomoci na východ Ukrajiny musí dojít za podmínek úplného souladu s mezinárodním humanitárním právem a zásadami lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a v úzké spolupráci s ukrajinskou vládou, OSN a Mezinárodním výborem Červeného kříže;

22. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila přípravu třetího rozsáhlého balíčku makrofinanční pomoci Ukrajině a aby se stala hlavním organizátorem dárcovské konference pro Ukrajinu, která by se měla uskutečnit koncem roku 2014 za účasti mezinárodních organizací, mezinárodních finančních institucí a občanské společnosti; zdůrazňuje, že je důležité, aby se mezinárodní společenství zavázalo k podpoře hospodářské a politické stabilizace a reformy na Ukrajině;

23. oceňuje, že se ukrajinské orgány trvale snaží zajistit právo na vzdělávání, a zejména zajistit všem dětem co nejrychlejší návrat do škol zasažených konfliktem; připomíná význam poskytnutí psychologické podpory všem dětem, které byly přímo vystaveny násilným činům;

 

24.  důrazně odsuzuje nezákonný únos důstojníka estonské kontrašpionáže z území Estonska do Ruska a vyzývá ruské orgány, aby pana Kohvera okamžitě propustily a umožnily mu bezpečný návrat do Estonska;

25. poukazuje na nedávné důvěryhodné zprávy o případech porušování lidských práv v oblasti konfliktu, kterých se dopouštějí především řádné ruské vojenské jednotky a v některých případech také vládní síly; připojuje se k výzvám, aby ukrajinská vláda vytvořila centrální, pravidelně aktualizovanou evidenci ohlášených únosů a zahájila důkladné a nestranné vyšetřování všech případů údajného zneužití síly, špatného zacházení nebo mučení;

26. vítá, že Komise přijala čtvrtou zprávu o provádění Akčního plánu pro uvolnění vízového režimu ze strany Ukrajiny a že Rada rozhodla o zahájení jeho druhé fáze; trvá na rychlém dokončení dohody o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou coby konkrétní odpovědi na evropské ambice lidu demonstrujícího na Majdanu; mezitím znovu vyzývá k okamžitému dočasnému zavedení velmi jednoduchých a nenákladných postupů udělování víz;

27. vyzývá k pokračování třístranných rozhovorů o dodávkách plynu na Ukrajinu, které byly v červnu pozastaveny, s cílem nalézt možnost jejich pokračování; znovu opakuje, že je třeba zajistit dodávky plynu prostřednictvím zpětného toku ze sousedních států EU na Ukrajinu;

28. vyzývá EU, aby považovala skladování plynu, propojovací vedení a zařízení pro úniky při těžbě (flow-back) za strategické statky, a tedy aby regulovala podíl smluvních stran z řad třetích osob v těchto klíčových odvětvích; vyzývá členské státy navíc k tomu, aby zrušily plánované dohody s Ruskem v odvětví energetiky, včetně plynovodu South Stream;

29. zdůrazňuje, že v souladu s cíli Energetického společenství je třeba radikálně posílit energetickou bezpečnost EU a její nezávislost a odolnost vůči vnějším tlakům prostřednictvím konsolidace odvětví energetiky, dalšího rozvoje energetické infrastruktury v sousedních zemích EU a rozvoje prvků pro propojení toku energie mezi těmito zeměmi a s EU a tyto přednostní projekty společného zájmu co nejrychleji realizovat s cílem vybudovat plně funkční evropský volný trh s plynem;

30. vítá rozhodnutí francouzské vlády pozastavit dodávku vrtulníkových lodí Mistral a vyzývá všechny členské státy, aby zaujaly obdobný postoj, pokud jde o export, jenž není předmětem rozhodnutí EU o sankcích, především v oblasti zbraní a materiálu dvojího využití; připomíná, že tato smlouva je v rozporu s Kodexem chování EU pro vývoz zbraní a se společným postojem z roku 2008, kterým se stanovují společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu; vyzývá členské státy EU, aby v plné míře respektovaly embargo na obchod se zbraněmi a vývoz zboží dvojího užití pro koncové uživatele z vojenské sféry;

31. vítá rozhodnutí uspořádat na Ukrajině dne 26. října 2014 předčasné parlamentní volby a očekává, že vláda zajistí jejich svobodný a spravedlivý průběh; vyzývá Ukrajinu, aby zajistila transparentnost při financování stran a jejich politické kampaně a aby plně vyřešila všechny připomínky uvedené ve zjištěních a závěrech pozorovatelské mise OBSE/ODIHR ohledně nedávné volby prezidenta; doufá ve zvolení silné většiny, která bude schopna čelit důležitým výzvám a provést nezbytné reformy; je připraven vyslat volební pozorovatele, kteří budou tyto volby sledovat, a vyzývá k vytvoření silné mezinárodní volební pozorovatelské mise, která by tyto stěžejní volby, jež proběhnou ve stávajících obtížných podmínkách, sledovala;

32. zdůrazňuje, že Rusko má méně důvodů kritizovat dohodu mezi EU a Ukrajinou a reagovat neopodstatněnými obchodními omezeními a vojenskou agresí, než kdy jindy; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tento nový vývoj stimuluje Rusko ke stupňování své politiky zastrašování Ukrajiny, kterou chce získat zpět do oblasti svého vlivu; obává se nebezpečí, že by podobný vývoj mohl zasáhnout Gruzii a Moldavsko;

33. vyjadřuje politování nad tím, že nejvyšší představitelé Ruska považují Východní partnerství EU za hrozbu svým vlastním politickým a ekonomickým zájmům; zdůrazňuje, že Rusko naopak zintenzivněním obchodních a ekonomických aktivit získá, přičemž díky stabilnímu a předvídatelnému sousedství dojde k posílení bezpečnostní situace Ruska; odsuzuje chování Ruska, které využívá obchod jako nástroj k destabilizaci regionu, neboť zakázalo dovoz některých výrobků z Ukrajiny a Moldavska a nyní odstupuje od dohod o volném obchodu Společenství nezávislých států s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem a znovu zavádí cla s doložkou nejvyšších výhod na výrobky pocházející z těchto zemí;

34. znovu v této souvislosti vyjadřuje přesvědčení, že tato dohoda nepředstavuje ve vztazích mezi EU a Ukrajinou konečný cíl; upozorňuje dále na to, že podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii má Ukrajina – stejně jako kterýkoli jiný evropský stát – evropskou perspektivu a může požádat o členství v Evropské unii, pokud se bude řídit zásadami demokracie, dodržovat základní svobody, lidská práva a práva menšin a zajistí právní stát;

35. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy, OBSE a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0009.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0170.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0248.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0457.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0009.

(6)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0101.

Poslední aktualizace: 24. září 2014Právní upozornění