Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0077/2007

Předložené texty :

O-0077/2007 (B6-0388/2007)

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
28. listopadu 2007
O-0077/07
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Pedro Guerreiro, Jacky Henin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo a Helmuth Markov skupinu GUE/NGL Komisi

 Předmět: Ukončení platnosti memoranda o porozumění mezi EU a Čínou, které se týká dovozu některých textilních a oděvních výrobků
 Odpověď 

S ohledem na ukončení platnosti uvedeného memoranda o porozumění, které se týká vývozu některých textilních a oděvních výrobků z Číny do zemí Evropské unie ke dni 31. prosince letošního roku

se Komisi pokládá tato otázka: 

- Jaký má názor na důsledky liberalizace obchodu s textilem a oděvy, pokud jde o uzavírání podniků, převádění výroby do jiných zemí a o rušení pracovních míst v tomto strategickém odvětví EU? A jaká je prognóza společenskoekonomických důsledků větší liberalizace obchodu v tomto odvětví, zejména v souvislosti s neblahými dopady na zaměstnanost v EU? 

- Proč Komise nerozhodla o prodloužení restriktivních opatření, stejně jak tomu bylo v případě dohod uzavřených mezi Čínou a USA? Jak chce zabránit tomu, aby se v roce 2008 opakovala situace z roku 2005, kdy došlo k exponenciálnímu nárůstu dovozu textilu zavedením mechanismu „dvojité kontroly“ dovozů z této země? Jinými slovy, nad jakou hranici se musí zvýšit objem dovozů, aby Komise přijala opatření? 

- Jak je rozdělena přidaná hodnota mezi jednotlivé subjekty v hodnotovém řetězci v tomto odvětví, zejména pokud jde o výrobky z dovozu? 

- Kolik žádostí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci bylo předloženo a již schváleno v rámci zmíněné restrukturalizace textilního a oděvního průmyslu v EU? 

- Jaká je výše finančních prostředků Společenství, jež byly vyčleněny pro období 2007–2013 na modernizaci textilního a oděvního odvětví v EU? Proč nenavrhla specifický program Společenství na podporu tohoto odvětví? 

- Jak má v úmyslu bojovat proti padělání? Jaký je názor Komise na petici za ověřenou kvalitu, transparentnost, dohledatelnost, složení a původ výrobků v odvětvích textilu, konfekce, výroby koženého zboží a obuvi, kterou tato odvětví předložila? 

- Jakých cílů chce dosáhnout v rámci jednání WTO, pokud jde o textilní a oděvní výrobky? Jaký je současný stav jednání v této věci? 

- Nedomnívá se Komise, že návrh, na jehož základě jsou evropské společnosti, které převádějí výrobu do jiných zemí a poté vyvážejí své výrobky do EU, zproštěny povinnosti platit antidumpingová cla, ještě více zhorší situaci tohoto odvětví v EU? Nedomnívá se, že je naopak zapotřebí evropským podnikům, které převádějí svou výrobu do jiných zemí, zrušit veškeré formy pomoci? 

- Jakými pokyny by se měla v budoucnu řídit „skupina na vysoké úrovni“ pro uvedené odvětví? 
 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: PT
Poslední aktualizace: 30. listopadu 2007Právní upozornění