Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0081/2007

Predkladané texty :

O-0081/2007 (B6-0389/2007)

Rozpravy :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
10. decembra 2007
O-0081/07/rev.1
OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku, ktorú položil Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson, v mene skupiny PSE Komisii

 Vec: Európska rómska stratégia
 Odpoveď 

Európsky parlament prijal v apríli 2005 uznesenie o situácii Rómov (P6_TA(2005)0151), v ktorom vyzval Európsku komisiu, aby pripravila oznámenie o tom, ako môže EÚ najlepšie koordinovať a presadzovať úsilie o zlepšenie situácie Rómov, a prijala akčný plán s jasnými odporúčaniami pre členské štáty. V uznesení sa takisto navrhovalo zvážiť uznanie Rómov ako nadnárodnej európskej menšiny.

V súvislosti s rómskou problematikou bol prijatý celý rad iniciatív, Európska komisia však zatiaľ nepredložila žiaden komplexný akčný plán. Plánuje Európska komisia vzhľadom na uvedenú žiadosť Európskeho parlamentu vypracovať v budúcom roku oznámenie týkajúce sa rómskej problematiky?

Aké množstvo európskych finančných prostriedkov majú k dispozícii členské štáty, ktoré sa usilujú o integráciu rómskych komunít? Vykonala Komisia nejaké hodnotenie skutočného účinku európskeho financovania na začlenenie rómskeho obyvateľstva?

Zvažuje Európska komisia možnosť úpravy inštitucionálnych štruktúr s cieľom venovať sa rómskej problematike efektívnejším spôsobom? Je Európska komisia pripravená zriadiť rómsku sekciu alebo vytvoriť rómsku medziútvarovú skupinu? Ak nie, ako chce Európska komisia zabezpečiť efektívnu koordináciu svojho úsilia zameraného na podporu sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít s ostatnými politickými iniciatívami? Zvážila by Európska komisia zahrnutie primárnej zodpovednosti za rómsku problematiku do pôsobnosti jediného európskeho komisára?

Je Európska komisia pripravená presadiť podporné opatrenia na sociálnu integráciu rómskeho obyvateľstva, ako sa odporúča v smernici 2000/43/ES(1)?

Zvažuje Európska komisia možnosť výraznejšej účasti na iniciatíve Desaťročie integrácie Rómov, napríklad menovaním koordinátora EK pre rómsku problematiku?

(1)  Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 1. februára 2008Právne oznámenie