Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0040/2008

Teksty złożone :

O-0040/2008 (B6-0166/2008)

Debaty :

PV 09/07/2008 - 15
CRE 09/07/2008 - 15
PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
15 kwietnia 2008
O-0040/08
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 108 Regulaminu skierowane przez: Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Baroness Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie oraz Rodi Kratsa-Tsagaropoulou do Rady

 Przedmiot: Palestyńscy więźniowie w izraelskich więzieniach
 Odpowiedź 

W ostatnim sprawozdaniu w sprawie sytuacji praw człowieka na terytoriach palestyńskich specjalny sprawozdawca ONZ John Dugard stwierdza, że „od roku 1967 uwięziono ponad 700 000 Palestyńczyków. Obecnie w izraelskich więzieniach przebywa 11 000 więźniów, w tym 376 dzieci, 118 kobiet, 44 członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej i około 800 osób, wobec których zastosowano zatrzymanie administracyjne”(1).

Pod koniec stycznia 2008 r. Izrael stosował zatrzymanie administracyjne wobec 813 Palestyńczyków. Osoby te przetrzymywane są przez okres do 6 miesięcy podlegający przedłużeniu wyłącznie w wyniku decyzji administracyjnej(2). Zatrzymanie administracyjne jest dozwolone na mocy prawa międzynarodowego, lecz jedynie pod warunkiem przestrzegania ścisłych restrykcji dotyczących jego stosowania, w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa narodowego ze strony danej jednostki. Izrael nigdy jednak nie zdefiniował kryteriów określających „bezpieczeństwo narodowe”. Stosowanie przez Izrael zatrzymania administracyjnego stanowi zatem naruszenie tych restrykcji.

Większość więźniów palestyńskich przetrzymywana jest w więzieniach w Izraelu. Nie tylko często uniemożliwia to odwiedziny rodziny, lecz również stanowi naruszenie art. 76 czwartej konwencji genewskiej, w której wymaga się, aby osoby z terytorium okupowanego były przetrzymywane w kraju okupowanym, a w przypadku wyroku skazującego – tam właśnie odbyły karę.

„Więźniów traktuje się w sposób upokarzający i poniżający.” Przesłuchanie odbywa się w sposób nieludzki i często sprowadza się do tortur. Wyżywienie jest niskiej jakości a więzienia są znacznie przeludnione(3). W 2007 r. dwa sprawozdania opublikowane przez izraelskie organizacje pozarządowe(4) wykazały, że aresztowane osoby są poddawane przemocy fizycznej i pozbawiane podstawowych potrzeb, takich jak sen, przez ponad 24 godziny. Równie niepokojące jest traktowanie dzieci.

W ostatnich latach regularne stało się zatrzymywanie, przesłuchiwanie i więzienie dzieci palestyńskich. Pod koniec lipca 2007 r. w izraelskich więzieniach przetrzymywanych było około 385 palestyńskich dzieci. Dzieci te stawia się zwykle przed wojskowym wymiarem sprawiedliwości, z którego korzysta się w przypadku dorosłych Palestyńczyków(5). Stanowi to oczywiście naruszenie Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która w Izraelu weszła w życie w listopadzie 1991 r. Niemniej Izrael neguje jej zastosowanie do terytorium palestyńskiego.

Czy Rada jest świadoma wyżej wspomnianego naruszania prawa międzynarodowego?

Mając również na uwadze art. 2 układu o stowarzyszeniu między UE i Izraelem, jakiego rodzaju działanie przewiduje Rada w celu zapewnienia przestrzegania przez Państwo Izrael prawa międzynarodowego, jak również konwencji międzynarodowych?

(1)  Sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie sytuacji praw człowieka na terytoriach palestyńskich okupowanych od 1967 r., A/HRC/7/17, 21 stycznia 2008 r.
(2)  B’Tselem – Izraelskie Centrum Informacji o Prawach Człowieka na Terytoriach Okupowanych „Palestinian Security Detainees in Israel - The Use of Administrative Detention” [„Palestyńscy zatrzymani z przyczyn bezpieczeństwa w Izraelu – zastosowanie zatrzymania administracyjnego”].
(3)  Sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie sytuacji praw człowieka na terytoriach palestyńskich okupowanych od 1967 r., A/HRC/7/17, 21 stycznia 2008 r.
(4)  Hamoked (Centrum Obrony Człowieka) i B'Tselem oraz Publiczny Komitet przeciwko Torturom w Izraelu (PCATI).
(5)  Zob. Defence for Children International, Sekcja ds. Palestyny – „Palestinian Child Political Prisoners: Semi Annual Report 2007” [Palestyńskie dzieci jako więźniowie polityczni – sprawozdanie półroczne 2007].

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2008Informacja prawna