Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0012/2009

Ingivna texter :

O-0012/2009 (B6-0012/2009)

Debatter :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
28 januari 2009
O-0012/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Marco Cappato, Marco Pannella och Janusz Onyszkiewicz för ALDE-gruppen, Monica Frassoni och Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen till kommissionen

 Angående: Femtioårsfirandet av det tibetanska upproret och dialog mellan Dalai lama och Kinas regering 
 Svar 

- Den 10 mars 2009 har det gått femtio år sedan det tibetanska folkupproret mot den kinesiska förvaltningen. 

- Förhandlingarna mellan de kinesiska myndigheterna och Hans Helighet Dalai lama har strandat. 

- Europaparlamentet, i sin resolution om Tibet av den 10 april 2008 (P6_TA(2008)0119),  

-  efterlyste en öppen och oberoende FN-ledd utredning av den senaste tidens upplopp och förtryck i Tibet, 

-  uppmanade rådet att noga följa händelseutvecklingen och att se till att EU intar en samstämmig gemensam ståndpunkt och att beslut som fattas i kraft av en sådan också genomförs, 

-  uppmanade åter en gång rådet att utse ett särskilt sändebud för Tibet, för att på så sätt underlätta dialogen mellan parterna, 

-  efterlyste en villkorslös och konstruktiv dialog för att man ska lyckas nå en övergripande politisk överenskommelse med bland annat en hållbar lösning i fråga om Tibets kulturella och politiska självstyre och religiösa frihet och med fullständiga minoritetsrättigheter för tibetaner i andra kinesiska grannprovinser. 

Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att förmå Kinas regering och Hans Helighet Dalai lama att återuppta förhandlingarna?

På vilka sätt följde kommissionen upp parlamentets resolution?

Vilka åtgärder har kommissionen vidtaget för att fastställa vem som bär ansvaret för att förhandlingarna strandade? Mer specifikt, anser kommissionen att det tibetanska memorandumet om verkligt självstyre för det tibetanska folket (”Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People”) är att betrakta som ett förslag om verkligt självstyre (som den tibetanska exilregeringen hävdar) eller om att vinna ”självständighet i förklädnad” (som Kinas regering påstår)?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 12 februari 2009Rättsligt meddelande