Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0034/2009

Ingivna texter :

O-0034/2009 (B6-0204/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
26 februari 2009
O-0034/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov och David Martin för utskottet för internationell handel till kommissionen

 Angående: Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan
 Svar 

Kan kommissionen intyga följande: 

Att en obligatorisk övergripande översyn av avtalet görs senast 2013 och därefter vart femte år? Att man med hjälp av denna översyn analyserar avtalets inverkan, inklusive kostnader och konsekvenser av genomförandet? Att avtalets bestämmelser ändras och tillämpningen justeras i enlighet med den här översynen? Att Europaparlamentet och parlamenten i Cariforum-staterna involveras i varenda översyn som görs? 

Att en oberoende övervakningsmekanism inrättas inom Cariforum-staterna, utrustad med nödvändiga resurser för att analysera ovan nämnda aspekter? 

Att EU tillämpar principen om mest gynnad nation på Cariforum och andra subregionala grupper? 

Att åtaganden om vilka man ännu inte nått överenskommelse eller vilka ännu inte genomförts inom ramen för den gemensamma Caricom-marknaden och ekonomin genomförs i enlighet med artikel 4.3 i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och Europeiska gemenskapen? 

Att man garanterar att Aid for Trade blir till extraresurser i finansieringen med medel ur Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och överensstämmer med Cariforum-staternas prioriteringar? Att Regionala utvecklingsfonden kommer att fungera som huvudsaklig utbetalningsmekanism där det här är möjligt? Att dessa medel får användas i syfte att kompensera eventuell förlust av tullinkomster för att åtgärda behov när det gäller att stärka konkurrenskraft och utveckling? 

Att bestämmelserna om tillämpning av den immateriella äganderätten inte kommer att hindra tillhandahållandet av generiska läkemedel? Att parlamentet regelbundet förses med rapporter om effekterna av hur konventionen om patentsamarbete följs när det gäller antalet patentansökningar i Cariforum-staterna, såväl som det motsvarande antalet rättsprocesser? Att regelbundna rapporter sammanställs om tillämpningen av åtagandena för tekniköverföring i avtalet? Att man inte försöker föreskriva harmoniserade normer för immateriella rättigheter som inte passar Cariforum-staternas utvecklingsnivå? Att man hjälper Cariforum-staterna att stävja konkurrensbegränsande verksamhet inom läkemedelssektorn?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 3 mars 2009Rättsligt meddelande