Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0036/2009

Ingivna texter :

O-0036/2009 (B6-0206/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
26 februari 2009
O-0036/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov och Christofer Fjellner för utskottet för internationell handel till kommissionen

 Angående: En språngbräda i form av ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Ghana 
 Svar 

Kan kommissionen ge Europaparlamentet aktuell information om när ett ”fullständigt” avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA) förväntas ingås med regionen Västafrika? 

Kan kommissionen se till att Europaparlamentet, utöver samtyckesförfarandet, kommer att informeras fullt ut om och involveras i de transnationella förhandlingarna som omfattar perioden från interimsavtal till ”fullständigt” avtal om ekonomiskt partnerskap? 

Hur förväntar sig kommissionen att undertecknandet av ett omfattande avtal ytterligare kommer att främja ekonomisk tillväxt och utveckling i Ghana och i regionen Västafrika överlag? Vilka metoder kommer användas för att beräkna EPA:s skattemässiga nettoeffekt? Hur kommer man att se till att ett ”fullständigt” EPA bidrar till att främja regional integration? 

Hur kommer handeln och ekonomin påverkas av att ett ”fullständigt” EPA ingås, mot bakgrund av att det finns en regional sammanslutning (Ecowas) samt av planerna på en monetär union? 

Håller kommissionen med om att EPA-förhandlingarna måste ta upp följande:  

- Ghanas rättighet att se över resultaten från det redan färdigförhandlade interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap, utan några förbehåll vad gäller innehållet från EPA-slutförhandlingarna. Utöver detta ska en klausul om översyn inkluderas, vilken ska möjliggöra en översyn 3–5 år efter det att avtalet har undertecknats, 

- En bindande klausul för kapitlet om utvecklingssamarbete i avtalet om ekonomiskt partnerskap, 

- Ett regionalt EPA ska innehålla nödvändig flexibilitet för att beakta de specifika särdragen och de Västafrikanska ländernas olika behov och krav? 
 

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 mars 2009Rättsligt meddelande