Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0045/2009

Ingivna texter :

O-0045/2009 (B6-0215/2009)

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 februari 2009
O-0045/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen från Helmuth Markov och Kader Arif för utskottet för internationell handel till rådet

 Angående: Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Centralafrika och Europeiska gemenskapen
 Svar 

1.  Kan rådet ange

– vilka som är dess främsta åtgärdsområden i genomförandet av det tillfälliga ekonomiska partnerskapsavtalet med Kamerun?

– hur det beräknar nettoskatteeffekten av de ekonomiska partnerskapsavtalen?

– vilka konsekvenser de pågående internationella bananförhandlingarna kommer att få för banansektorn i Centralafrika samt vad rådet tänker göra för att garantera en hållbar framtid för sektorn?

– vilka särskilda bestämmelser det, inom ramen för förhandlingarna om ett regionalt avtal om ekonomiskt partnerskap, tänker förslå för Demokratiska republiken Kongo, som för närvarande befinner sig i en situation som hindrar landet från att inleda ett program med omfattande ekonomiska reformer?

– vilka särskilda stödåtgärder det tänker ta med i det regionala avtalet för att göra det möjligt för regionen att reagera på finansiella kriser samt livsmedels- och energikriser?

2.  Kan rådet garantera

– att det framtida ekonomiska partnerskapsavtalet med de centralafrikanska länderna inte kommer att försvaga utan i stället förstärka sammanhållningen och den regionala integrationen i dessa länder,

– att Singaporefrågorna och frågorna om tjänster inte diskuteras inom ramen för förhandlingarna om det regionala avtalet om ekonomiska partnerskap om inte de centralafrikanska länderna uttryckligen ber om det, att inga påtryckningar får göras om att de ska förhandla om dessa frågor och att de viktigaste offentliga tjänsterna inte tas med i förhandlingarna,

– att de centralafrikanska länder, som inte hör till de minst utvecklade länderna och som inte vill underteckna ett ekonomiskt partnerskapsavtal, ska ges möjlighet till ett alternativt handelssystem som motsvarar deras nuvarande situation i enlighet med artikel 37.6 i Cotonouavtalet,

– att det inte förhandlar fram någon bestämmelse som begränsar tillgången till viktiga läkemedel i de centralafrikanska länderna eller begränsar dessa länders kapacitet att genomföra de flexibilitetsåtgärder som fastställts i Dohaförklaringen 2001,

– att det regionala avtalet om ekonomiskt partnerskap inte får inskränka sig till att bli en överföring av interimsavtalet med Kamerun, att förhandlingarna om det regionala avtalet om ekonomiskt partnerskap sker oberoende av förhandlingarna om interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap och att Kamerun inom ramen för det regionala avtalet kan omförhandla de bestämmelser i interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap som landet önskar återkomma till,

– att det regionala avtalet om ekonomiskt partnerskap ska innehålla den flexibilitet som behövs för att beakta de särdrag och den mångfald som kännetecknar behoven och efterfrågan i de centralafrikanska länderna.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 4 mars 2009Rättsligt meddelande