Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0076/2009

Esitatud tekstid :

O-0076/2009 (B6-0232/2009)

Arutelud :

PV 04/05/2009 - 24
CRE 04/05/2009 - 24

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
27. aprill 2009
O-0076/09/variant1
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Arlene McCarthy Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel Euroopa Komisjonile

 Teema: ettepanek võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta
 Vastus 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon toetab eesmärke, mida esitatakse ettepanekus võtta vastu direktiiv tarbija õiguste kohta (KOM(2008)0614), nimelt parandada siseturu toimimist tarbijate usalduse tugevdamise ja piirülese kaubanduse tõkete vähendamise teel. Nagu märgiti Euroopa Parlamendi 6. septembri 2007. aasta resolutsioonis (P6_TA(2007)0383(1)), kiidab komisjon heaks eesmärgi uuendada, lihtsustada ja parandada tarbijaid ja ettevõtteid käsitlevat reguleerivat korda siseturul.

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon mõistab siiski, et sidusrühmad on mures selle ettepaneku praktiliste tagajärgede pärast. Komisjon on arvamusel, et nende muredega tuleb põhjalikult tegeleda, ning küsib Euroopa Komisjonilt:

1. Kas komisjon kavatseb uurida koos liikmesriikidega, millised praktilised tagajärjed on ettepanekul riiklikul tasandil?

2. Kas komisjon saab selgitada ettepanekus esitatud ühtlustatud eeskirjade ja tarbijatele kehtiva üldise riikliku lepinguõiguse elementide vastastoimet (näiteks õiguskaitsevahendid, sealhulgas õigus vigaseid kaupu mitte vastu võtta Ühendkuningriigis ning eeskirjad varjatud defekte käsitleva tagatise kohta Prantsusmaal või Belgias?)

3. Kas komisjon võiks selgitada ühtset tugiraamistikku käsitleva ettepaneku projekti ja ühenduse kehtiva õiguse vastastoimet, eelkõige ebaausate kaubandustavade direktiivi, elektroonilise kaubanduse direktiivi, teenuste direktiivi ja Rooma I määruse puhul?

4. Kas komisjon kavatseb jätkata tööd mõjuhinnanguga, et näidata selgelt kõnealuse ettepaneku ja selle alternatiivide kasu ja kulusid, sealhulgas eespool mainitud töö kontekstis?

5. Kas komisjon kavatseb teavitada parlamenti sellest, mida ta kavatseb ette võtta, et toetada dialoogi jätkamist tarbija- ja äriorganisatsioonide vahel kõnealuse ettepaneku teemal?

(1)  ELT C 187 E 24.7.2008, lk 231.

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 8. mai 2009Õigusalane teave