Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0097/2009

Teksty złożone :

O-0097/2009 (B7-0221/2009)

Debaty :

PV 25/11/2009 - 13
CRE 25/11/2009 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
1 października 2009
O-0097/09
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Eva-Britt Svensson w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia do Komisji

 Przedmiot: Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
 Odpowiedź 

W kontekście obchodów 10. rocznicy rezolucji ONZ ustanawiającej Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet UE powinna nasilić działania w tej dziedzinie i pójść dalej. Przemoc wobec kobiet jest problemem strukturalnym rozpowszechnionym w całej Europie. Życie kobiet oraz ich udział w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym są ograniczane przez uporczywe trwanie różnych form przemocy wobec nich. Przemoc wobec kobiet jest nie tylko problemem z zakresu zdrowia publicznego, ale także kwestią braku równości między kobietami i mężczyznami, a to stanowi obszar, w którym UE jest uprawniona do podejmowania działań. Obecnie program Daphne dostarcza pewnych ograniczonych środków na finansowanie inicjatyw skierowanych przeciwko przemocy wobec kobiet. Instrument ten jest jednakże daleki od bycia wystarczającym. W chwili, gdy UE zacieśnia współpracę w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez przyjęcie w grudniu tzw. programu sztokholmskiego, w którym podkreśla się ochronę obywateli, dostęp do sprawiedliwości oraz promowanie praw obywatelskich, zintensyfikowanie działań UE przeciwko przemocy wobec kobiet musi stanowić integralną część takiej strategii.

1. Jakie działania są planowane w celu zachęcenia państw członkowskich do opracowywania krajowych planów zwalczania przemocy wobec kobiet oraz w celu wspierania państw członkowskich w tych działaniach?

2. Czy Komisja przewiduje przedstawienie projektu wytycznych dla Rady w celu stworzenia bardziej spójnego planu polityki zwalczania przemocy wobec kobiet?

3. Co Komisja sądzi na temat zorganizowania specjalnej konferencji wysokiego szczebla złożonej z przedstawicieli organów politycznych, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji społecznych i instytucji i mającej na celu włączenie się do procesu prowadzenia bardziej spójnej polityki, której przedmiotem jest przemoc wobec kobiet?

4. Kiedy Komisja ma zamiar ogłosić europejski rok przeciwko przemocy wobec kobiet, o co wielokrotnie zwracał się PE od 1997 roku?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2009Informacja prawna