Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0135/2009

Iesniegtie teksti :

O-0135/2009 (B7-0233/2009)

Debates :

PV 15/12/2009 - 14
CRE 15/12/2009 - 14

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
2009. gada 16. novembra
O-0135/09
MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM saskaņā ar Reglamenta 115. pantu Iesnieguši Emine Bozkurt, Louis Michel un Michèle Striffler, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā Padomei

 Temats: Ierobežojoši pasākumi
 Atbilde 

LIBE komitejas 5. novembra sanāksmē saistībā ar pirmo viedokļu apmaiņu par Komisijas priekšlikumiem attiecībā uz ierobežojošiem pasākumiem(1) Komisija un Zviedrijas prezidentūras pārstāvji paziņoja, ka pēc Lisabonas līgums stāšanās spēkā šie priekšlikumi balstīsies uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 215. pantu (paredzēts piektās daļas (Savienības ārējā darbība) IV sadaļā (Ierobežojoši pasākumi).

Jānorāda, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā pasākumus, kas skar personiskās tiesības, izskatīs bez Eiropas Parlamenta iesaistīšanas (LESD 215. pants) vai koplēmumā ar to (LESD 75. pants). Šī atšķirīgā pieeja ir ļoti pārsteidzoša, jo, lai gan Eiropas Parlaments kompetencē ir novērst teroristu uzbrukumus un cīnīties pret terorismu, tas var tikt izslēgts no dažiem saistošiem pretterorisma pasākumiem, kas ir spēkā ES teritorijā (pat tie sākotnēji radušies ārpus ES).

Ņemot vērā augstāk izklāstīto un ievērojot pašreizējos līguma noteikumus un Lisabonas līguma noteikumus, vai Padome varētu sniegt atbildi uz šādiem jautājumiem: 

LESD 215. pants visdrīzāk varētu būt izņēmums vispārējiem noteikumiem, kas paredzēti LESD 75. pantā, kurā noteikts, ka Eiropas Parlamentam ir kopīga likumdošanas loma(2), "ja tas vajadzīgs, lai sasniegtu 67. pantā izklāstītos mērķus attiecībā uz terorisma un ar to saistītu darbību novēršanu un apkarošanu." Kā būtu jārīkojas attiecībā uz šo izņēmumu? Vai varētu paredzēt divkāršu juridisko pamatu (LESD 215. un 75. pants), ja ir runa par personiskajām tiesībām un pretterorisma politiku, tādējādi panākot demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru? 

Vai attiecībā uz priekšlikumiem, kas skar Zimbabvi un Somāliju, kuros saskaņā ar LESD 215. pantu apspriešanās ar Eiropas Parlamentu nav obligāta, nevarētu vismaz paredzēt fakultatīvu apspriešanos ar Parlamentu (saskaņā ar Eiropadomes 1983. gada 19. jūnija "Štutgartes deklarāciju par Eiropas Savienību", kurā šāda fakultatīva apspriešanās ar Parlamentu bija paredzēta starptautisku jautājumu gadījumā, kaut arī tas netika izklāstīts līgumos)?

(1)  COM(2009)0395, COM(2009)0393, COM(2009)0187 un Padomes Dokuments Nr. 12883/2009.
(2)  Eiropas Parlamentu un Padomi aicinās paredzēt administratīvu pasākumu sistēmu kapitāla apritei un maksājumiem, piemēram, fizisku vai juridisku personu, grupu vai nevalstisku subjektu īpašumā vai valdījumā esošu līdzekļu, finanšu aktīvu vai ekonomiskā guvuma iesaldēšanu.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 18. novembraJuridisks paziņojums