Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0148/2009

Ingivna texter :

O-0148/2009 (B7-0341/2009)

Debatter :

PV 19/01/2010 - 10
CRE 19/01/2010 - 10

Omröstningar :

OJ 10/02/2010 - 23

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
3 december 2009
O-0148/09
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Anna Hedh för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Edit Bauer för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män till rådet

 Angående: Människohandeln
 Svar 

Människohandel är en modern form av slaveri och en ytterst lönsam affär för den organiserade brottsligheten. Enligt Europols bedömning för 2009 har handeln med kvinnor för sexuellt utnyttjande inte minskat, och människohandeln för tvångsarbete håller på att öka. När nu Lissabonfördraget har trätt i kraft kommer ett nytt förslag att läggas fram som ersätter kommissionens förslag till rådets rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer för sådan verksamhet.

1. Håller rådet med om att EU:s åtgärder på detta område bör bygga på principen om de mänskliga rättigheterna, präglas av en helhetssyn och lyfta fram externa förbindelser, återvändande- och återintegreringspolitik, sociala frågor, social delaktighet, migration och asyl som centrala frågor samt att följande huvudpunkter bör ligga till grund för åtgärderna?

a. Graden av påföljder och sanktioner för dem som tjänar på människohandeln, däribland juridiska personer, bör återspegla hur grovt brottet är och ha en avskräckande effekt.

b. Ytterligare åtgärder bör fokusera på skydd för offren, med tillbörlig hänsyn till underårigas situation, bland annat genom att garantera att stödet till offer är villkorslöst och att det alltid ska vara irrelevant om ett offer har gett sitt samtycke till utnyttjandet eller inte.

c. För att motarbeta efterfrågan skulle man också kunna inrikta ytterligare åtgärder på de som köper tjänster från offer för människohandel.

d. Alla bestämmelser om jurisdiktion bör samordnas med förslaget till rambeslut om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden.

2. Har rådet som mål att förbättra samordningen av information genom att uppmana Eurojust, Europol och Frontex att, i samråd med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), Europeiska jämställdhetsinstitutet och icke-statliga organisationer, offentliggöra en gemensam årsrapport om människohandel, och genom att stödja utarbetandet av en gemensam mall för medlemsstaterna och tredjeländer för insamling av uppgifter om människohandel?

3. Vilka konkreta åtgärder har rådet tänkt sig för att ytterligare stävja människohandeln?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 december 2009Rättsligt meddelande