Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0150/2009

Внесени текстове :

O-0150/2009 (B7-0240/2009)

Разисквания :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
3 декември 2009 г.
O-0150/09
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean и Rovana Plumb към Комисията

 Относно: Европейска стратегия за Дунавския регион
 Отговор 

По своето течение с около 3000 км дължина от Шварцвалд (Германия) до Черно море, река Дунав свързва десет европейски страни, шест от които са държави-членки на ЕС. Европейският съвет от 18-19 юни 2009 г. призова Комисията да изготви до 2011 г. европейска стратегия за Дунавския регион. Сътрудничеството в Дунавския регион има дълга история: Европейската дунавска комисия, основана на 30 март 1856 г. със седалище първоначално в Галац (Румъния), е една от първите институции на европейско равнище; нейното седалище понастоящем е Будапеща (Унгария).

ЕС трябва да консолидира и интегрира действащите програми за сътрудничество в региона, за да се създаде европейска стратегия за Дунавския регион, която би могла да следва модела на Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море.

Възползвайки се от предимствата на междутериториалното сътрудничество между страните по поречието на река Дунав, стратегията за Дунавския регион следва да разработи последователен подход и да се съсредоточи върху приоритетни области като социалното и икономическо развитие, опазването на околната среда (особено защитени природни зони, безопасна питейна вода), транспорта (включително връзката с Рейн посредством канала Рейн-Майн-Дунав) и устойчивия туризъм, научния обмен, както и културното наследство и езиковото многообразие в Дунавския басейн.

Още през предходния парламентарен мандат ЕП подкрепи създаването на стратегия на ЕС за река Дунав: през септември 2008 г. комисията TRAN изпрати делегация в Дунавския регион, за да се изтъкне потенциалът на тази голяма европейска река и заобикалящите я райони. Едно от главните заключения на тази делегация беше създаването на интергрупата на ЕП за река Дунав.

Интергрупата за река Дунав ще работи в тясно сътрудничество с върховните национални представители по въпросите на река Дунав, с представителите на районите и градовете по поречието на реката, с Европейската комисия и други европейски и международни институции, както и с координаторите на приоритетните проекти за региона на Дунавския басейн.

С оглед на необходимостта от последователна стратегия за Дунавския регион, може ли Комисията да предостави информация за текущото състояние на нещата във връзка с изработването на стратегия на ЕС за Дунавския регион, нейните приоритети, основните критерии за подбор на проектите, които да се включат в плана за действие, включително за определянето на територията, към която да бъде насочена стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и график на съответните действия?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 14 януари 2010 г.Правна информация