Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0150/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0150/2009 (B7-0240/2009)

Συζήτηση :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
3 Δεκεμβρίου 2009
O-0150/09
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού υποβολή: Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean και Rovana Plumb προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη
 Απάντηση 

Ο Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες έξι είναι κράτη μέλη της ΕΕ, κατά μήκος του 3000 χιλιομέτρων ρου που διαγράφει από τον Μέλανα Δρυμό (Γερμανία) έως τη Μαύρη Θάλασσα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Ιουνίου 2009 κάλεσε την Επιτροπή να σχεδιάσει έως το 2011 ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Στην περιοχή του Δούναβη υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δούναβη, η οποία ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1856 και έδρευε αρχικά στο Γαλάτσι (Ρουμανία), ήταν ένα από τα πρώτα θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκή κλίμακα και εδρεύει σήμερα στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).

Η ΕΕ πρέπει να προβεί σε εδραίωση και ολοκλήρωση των υφισταμένων προγραμμάτων συνεργασίας στην περιοχή ώστε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη η οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει το πρότυπο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας σε επίπεδο περιοχών μεταξύ χωρών κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, θα πρέπει να αναπτύξει μια συνεκτική προσέγγιση και θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς προτεραιότητας όπως είναι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος (ειδικότερα οι περιοχές προστασίας της φύσης, το καθαρό πόσιμο νερό), οι μεταφορές (περιλαμβανομένης της σύνδεσης με τον Ρήνο μέσω του καναλιού Ρήνου-Μάιν-Δούναβη) και ο βιώσιμος τουρισμός, η ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά και η γλωσσική ποικιλομορφία στην κοιλάδα του Δούναβη.

Το ΕΚ υποστήριζε τη δημιουργία της στρατηγικής της ΕΕ για το Δούναβη από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία: τον Σεπτέμβριο 2008 η επιτροπή TRAN έστειλε αντιπροσωπία στην περιοχή του Δούναβη για να προωθήσει τις δυνατότητες αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού ποταμού και των περιοχών γύρω από αυτόν. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα αυτής της αντιπροσωπίας ήταν η δημιουργία διακομματικής ομάδας του ΕΚ για τον Δούναβη.

Η διακομματική ομάδα για τον Δούναβη θα συνεργαστεί στενά με τους υψηλά ιστάμενους εκπροσώπους των κρατών για το Δούναβη, τους εκπροσώπους των περιοχών και των πόλεων κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων, καθώς και με τους συντονιστές των έργων προτεραιότητας για την περιοχή της κοιλάδας του Δούναβη.

Ενόψει της σημασίας που έχει η εκπόνηση συνεκτικής στρατηγικής σχετικά με την περιοχή του Δούναβη, μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εκπόνηση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, τις προτεραιότητές της, τα κύρια κριτήρια επιλογής έργων που θα ενταχθούν στο σχέδιο δράσης, περιλαμβανομένου του καθορισμού της εδαφικής περιοχής που θα αποτελέσει στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τις σχετικές δράσεις;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου