Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0007/2010

Внесени текстове :

O-0007/2010 (B7-0008/2010)

Разисквания :

PV 24/02/2010 - 19
CRE 24/02/2010 - 19

Гласувания :

OJ 25/02/2010 - 12

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
26 януари 2010 г.
O-0007/10
ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП от Eva-Britt Svensson, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете към Комисията

 Относно: Пекин +15 - Програма за действие на ООН за равенство между половете
 Отговор 

Европейският съюз преследва целта за равно третиране на жените и мъжете от повече от половин век. Член 2 от Договора предвижда, че Съюзът насърчава равенството между мъжете и жените, като за целта се използват широк набор от инструменти, включително законодателство, предложения за политики и бюджетни ангажименти. За оценката на ефективността на тези различни инструменти за постигането на равенство между половете е необходимо да се разполага със сравними и категоризирани по пол статистически данни.

Постигането на равенство между половете ще бъде възможно единствено ако се полагат усилия на всички равнища. На международно равнище най-значимият процес се осъществява в рамката на ООН от Пекин. Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през 1995 г., постави в основата на своята работа основния принцип, че правата на човека по отношение на жените и момичетата са признати за неотменна, съставна и неделима част от общоприетите права на човека. Петнадесет години по-късно напредък на световно равнище е постигнат само в някои от областите, набелязани от Програмата за действие от Пекин.

- По какъв начин Европейският съюз може да подкрепи работата на ООН в областта на равенството между половете?

- По какъв начин показателите за равенство между половете, разработени на равнището на ЕС за мониторинг на напредъка в прилагането на за Програмата за действие от Пекин, могат да допринесат за извършването на мониторинг на механизмите на стратегията от Лисабон след 2010 г.?

- По какъв начин следва да са свързани показателите на ЕС и предстоящата пътна карта на Комисията за равенство между половете?

- Какви действия можем да предприемем в областите, в които понастоящем не съществуват показатели на равнище ЕС – правата на човека по отношение на жените, жените и средствата за масово осведомяване и жените и околната среда?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 29 март 2010 г.Правна информация