Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0017/2010

Indgivne tekster :

O-0017/2010 (B7-0013/2010)

Forhandlinger :

PV 09/03/2010 - 12
CRE 09/03/2010 - 12

Afstemninger :

OJ 25/03/2010 - 21

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
12. februar 2010
O-0017/10
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 115 af Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz og Claude Moraes for S&D-Gruppen til Rådet

 Om: Det andet EU-topmøde om romaerne

I lyset af EU's og medlemsstaternes fælles ansvar er den sociale integration af romaerne med rette blevet et EU-spørgsmål. Det andet EU-topmøde om romaerne, som det spanske formandskab er vært for i Cordoba den 8. april 2010, er en lejlighed til at vurdere resultaterne og tage bestik af de fremtidige udfordringer.

1. Idet vi glæder os over modtagelsen af dagsordensudkastet for roma-topmødet i Cordoba, bedes Rådet oplyse, om det har i sinde at indtage et fælles standpunkt vedrørende støttepolitikken for strukturfondene og førtiltrædelsesfondene, som afspejler EU's politiske vilje til fuldt ud at benytte de muligheder, disse fonde giver for at fremme integrationen af romaerne og til at sikre, at der fuldt ud tages hensyn til de fælles grundlæggende principper for romaernes integration(1) i forbindelse med alle ændringer af operationelle programmer og ressourceallokeringsprocedurer?

2. Hvordan agter medlemsstaterne, navnlig i lyset af struktur- og førtiltrædelsesfondenes lave absorptionshastighed i visse medlemsstater og (potentielle) kandidatlande, at samarbejde med Kommissionen om at tilskynde lokale myndigheder til at gøre bedre brug af mulighederne i strukturfondene til at fremme integrationen af romaerne?

3. Agter Rådet, og navnlig den nuværende formandskabstrio, i samråd med Europa-Parlamentet og under aktiv inddragelse af civilsamfundet at forelægge en strategisk dagsorden for romaernes integration, herunder prioriteringer for programperioden 2014-2020?

4. Romaerne udsættes for både direkte og indirekte diskrimination, herunder uhyggelige former for racistisk vold, hadefulde ytringer, bolig- og uddannelsesmæssig segregation og tvangsudsættelser, men også mindre synlige former for diskrimination via ulige adgang til offentlige tjenesteydelser og sociale bestemmelser. Hvilke foranstaltninger foreslår Rådet med henblik på at tackle såvel de synlige som de uudtalte former for diskrimination af romaerne?

(1) Konklusionerne fra Rådet (Sociale Anliggender og Beskæfigelse) af 9. juni 2009.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. marts 2010Juridisk meddelelse