Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0018/2010

Indgivne tekster :

O-0018/2010 (B7-0014/2010)

Forhandlinger :

PV 09/03/2010 - 12
CRE 09/03/2010 - 12

Afstemninger :

OJ 25/03/2010 - 21

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
12. februar 2010
O-0018/10
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 115 af Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz og Claude Moraes for S&D-Gruppen til Kommissionen

 Om: Det andet EU-topmøde om romaerne

I lyset af EU's og medlemsstaternes fælles ansvar er den sociale integration af romaerne med rette blevet et EU-spørgsmål. Det andet EU-topmøde om romaerne, som det spanske formandskab er vært for i Cordoba den 8. april 2010, er en lejlighed til at vurdere resultaterne og tage bestik af de fremtidige udfordringer.

1. EU's struktur- og førtiltrædelsesfonde byder på betydelige muligheder for at fremme integrationen af romaerne. Det lader imidlertid til, at deres indvirkning på romaernes socioøkonomiske situation indtil videre har været begrænset. Hvilke foreløbige konklusioner uddrager Kommissionen af de igangværende evalueringer i denne henseende? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe med henblik på at sikre, at ændringer af operationelle programmer og ressourceallokeringsprocedurer afspejler den vægt, der lægges på at fremme romaernes integration? Hvordan vil Kommissionen sikre, at der i forbindelse med sådanne ændringer fuldt ud tages hensyn til de fælles grundlæggende principper for romaernes integration(1)? Hvilke eventuelle lovgivnings- og reguleringsmæssige værktøjer kan Kommissionen indføre for at sikre, at der (som en betingelse) tages højde for romaernes ligestilling ved anvendelsen af EU-fondsmidlerne?

2. Hvordan agter Kommissionen navnlig i lyset af struktur- og førtiltrædelsesfondenes lave absorptionshastighed i visse medlemsstater og (potentielle) kandidatlande at tilskynde lokale myndigheder til at gøre bedre brug af mulighederne i strukturfondene til at fremme integrationen af romaerne? Hvordan agter Kommissionen at sikre, at den aktuelle gennemgang af finansforordningen på en positiv måde vil påvirke romaernes civilsamfunds evne til at organisere sig, eftersom Kommissionen udtrykkeligt anerkender vigtigheden af dets aktive deltagelse i politikudformningen?

3. Hvordan evaluerer Kommissionen de aktiviteter, der er gennemført af den europæiske platform for integration af romaerne? Hvordan har Kommissionen taget højde for roma-ngo'ernes anbefalinger, erfaringer og ekspertise? Har Kommissionen inden for rammerne af den europæiske platform for integration af romaerne truffet foranstaltninger med henblik på at forelægge en strategisk tidsplan for udarbejdelsen af en sammenhængende europæisk ramme for integration af romaerne, sådan som Europa-Parlamentet har bedt om?

4. Hvilke foranstaltninger har Kommissionen efter gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet truffet for at sikre, at den interne organisation af Kommissionens tjenestegrene tager højde for de væsentlige koordinerings- og ekspertisemæssige udfordringer i forbindelse med romaernes integration?

5. Romaerne udsættes for både direkte og indirekte diskrimination, herunder uhyggelige former for racistisk vold, hadefulde ytringer, bolig- og uddannelsesmæssig segregation og tvangsudsættelser, men også mindre synlige former for diskrimination via ulige adgang til offentlige tjenesteydelser og sociale bestemmelser. Hvilke foranstaltninger foreslår Kommissionen med henblik på at tackle såvel de synlige som de uudtalte former for diskrimination af romaerne?

(1) Konklusionerne fra Rådet (Sociale Anliggender og Beskæfigelse) af 9. juni 2009.

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. marts 2010Juridisk meddelelse