Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0026/2010

Teksty złożone :

O-0026/2010 (B7-0020/2010)

Debaty :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Głosowanie :

OJ 10/03/2010 - 54

Teksty przyjęte :


Interpelacje
24 lutego 2010
O-0026/10
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Carl Schlyterw imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Daniel Casparyw imieniu grupy politycznej PPE, Kader Arifw imieniu grupy politycznej S&D, Niccolò Rinaldiw imieniu grupy politycznej ALDE, Helmut Scholzw imieniu grupy politycznej GUE/NGL, Syed Kamallw imieniu grupy politycznej ECR do Komisji

 Przedmiot: Przejrzystość i aktualny stan negocjacji w sprawie ACTA (Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi)
 Odpowiedź 

Przy wielu okazjach Parlament wzywał Komisję i Radę do zapewnienia mu jak najszerszego dostępu do dokumentów w sprawie ACTA, zwłaszcza w swoich sprawozdaniach z dnia 18 grudnia 2008 r. (sprawozdanie G. Susty P6_TA(2008)0634, ust. 14 i 28) i z dnia 11 marca 2009 r. (sprawozdanie M. Cashmana P6_TA(2009)0114, którego ust. 26 brzmi: „Komisja powinna natychmiast upublicznić wszystkie dokumenty dotyczące toczących się międzynarodowych negocjacji w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi.”).

W swojej rezolucji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie porozumienia ramowego z Komisją (P7_TA(2009)0009) Parlament zażądał niezwłocznego i pełnego informowania go na każdym etapie negocjacji w sprawie umów międzynarodowych, szczególnie w dziedzinie handlu oraz innych negocjacji wymagających procedury zgody, w celu nadania właściwego skutku art. 218 TFUE. W dniu 27 stycznia 2010 r. Komisja zapewniła o swoim zaangażowaniu na rzecz ściślejszej współpracy z Parlamentem w kontekście tej rezolucji.

Kiedy Komisja udzieli Parlamentowi dostępu do wszystkich zasadniczych tekstów dotyczących ACTA, a w szczególności do mandatu negocjacyjnego Rady w sprawie ACTA, protokołów posiedzeń negocjacyjnych ACTA, projektów rozdziałów ACTA oraz komentarzy uczestników negocjacji na temat projektów rozdziałów?

Czy Komisja przeprowadziła ocenę wpływu wdrożenia ACTA na handel elektroniczny w UE i na całym świecie? Jak Komisja zamierza zagwarantować, że wprowadzenie w życie przepisów ACTA dotyczących internetu będzie w pełni zgodne z dorobkiem prawnym UE, i jak zamierza ona rozwiązać kwestię jakichkolwiek niezgodności?

Czy Komisja zgadza się, że Parlament powinien uzyskać dostęp do dokumentów w sprawie ACTA przed wejściem w życie nowego porozumienia ramowego?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2010Informacja prawna