Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0029/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0029/2010 (B7-0203/2010)

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 12
CRE 09/03/2010 - 12

Ψηφοφορία :

OJ 25/03/2010 - 21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
24 Φεβρουαρίου 2010
O-0029/10
ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού υποβολή: Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller και Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE προς την Επιτροπή

 Θέμα: Η Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής των Ρομά

Η ενσωμάτωση των Ρομά έχει καταστεί ένα ζήτημα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Ρομά, που θα φιλοξενηθεί από την Ισπανική Προεδρία στις 8 Απριλίου 2010 στην Κόρδοβα, αποτελεί ευκαιρία για να γίνει μια επισκόπηση των επιτευγμάτων και να προσδιοριστούν οι περαιτέρω στόχοι

  1. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και προενταξιακά ταμεία προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την προώθηση της ενσωμάτωσης των Ρομά. Φαίνεται, εντούτοις, ότι η επίπτωσή τους επί της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά υπήρξε μέχρι τώρα περιορισμένη. Σε ποια προκαταρκτικά συμπεράσματα έχει καταλήξει η Επιτροπή από τις τρέχουσες αξιολογήσεις; ποιά μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι οι αναθεωρήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οι διαδικασίες εγγραφής κονδυλίων θα απηχούν την προτεραιότητα της ευρωπαϊκής δέσμευσης υπέρ της ενσωμάτωσης των Ρομά; με ποιό τρόπο θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι Κοινές Βασικές Αρχές για την ένταξη των Ρομά(1) θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε αυτές τις αναθεωρήσεις; Ποιοί νομοθετικοί / κανονιστικοί μηχανισμοί είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για να κατοχυρωθεί (ως προϋπόθεση) η ίση πρόσβαση των Ρομά στη χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων;
  2. Ειδικότερα, δεδομένων των χαμηλών ποσοστών απορροφητικότητας των διαρθρωτικών και προενταξιακών ταμείων σε ορισμένα κράτη μέλη και (ενδεχομένως) σε ορισμένες υποψήφιες προς ένταξη χώρες, με ποιον τρόπο θα παροτρύνει η Επιτροπή τις τοπικές αρχές να κάνουν καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων διαρθρωτικής χρηματοδότησης προκειμένου να προωθήσουν την ένταξη των Ρομά; Δεδομένου ότι αναγνωρίζει ρητά τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής της στη χάραξη πολιτικής, πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα επηρεάσει θετικά την ικανότητα της κοινωνίας των Ρομά για αυτο-οργάνωση;
  3. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Ρομά; Με ποιούς τρόπους έλαβε η Επιτροπή υπόψη της τις συστάσεις, την εμπειρία και τις γνώσεις των ΜΚΟ των Ρομά; Προέβη η Επιτροπή σε ενέργειες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Ρομά, για να παρουσιάσει ένα στρατηγικό χρονοδιάγραμμα για ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο υπέρ της ένταξης των Ρομά, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
  4. Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή, βάσει των όσων σε διάφορες ευκαιρίες έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να διασφαλίσει ότι η εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών της θα ανταποκριθεί στις σημαντικές απαιτήσεις συντονισμού και πραγματογνωμοσύνης που είναι αναγκαίες για την προώθηση της ένταξης των Ρομά;
  5. Οι Ρομά υφίστανται ταυτόχρονα άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων ανησυχητικών μορφών ρατσιστικής βίας, λεκτικού μίσους, διαχωρισμού στη ζωή και στην εκπαίδευση και αναγκαστικών εκδιώξεων, αλλά υφίστανται και λιγότερο ορατές διακρίσεις μέσω των άνισων δυνατοτήτων πρόσβασης σε κοινωφελείς υπηρεσίες και σε κοινωνικές παροχές. Ποιά μέτρα προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση τόσο των ορατών όσο και των έμμεσων μορφών διακρίσεων σε βάρος των Ρομά;

(1) Συμπεράσματα του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, 9 Ιουνίου 2009

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 29 Μαρτίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου