Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0048/2010

Ingivna texter :

O-0048/2010 (B7-0212/2010)

Debatter :

PV 19/05/2010 - 10
CRE 19/05/2010 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
27 april 2010
O-0048/10
MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen från Sharon Bowles för utskottet för ekonomi och valutafrågor till kommissionen

 Angående: De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och stärkt ekonomisk styrning (inbegripet styrningen av euron) inom ramen för strategin Europa 2020

Den 27 april 2010 antog kommissionen en rekommendation för rådets rekommendation om de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik för genomförande av strategin Europa 2020, och kommissionen förväntas att i mitten av maj 2010 lägga fram konkreta förslag om hur man ska förbättra och stärka samordningen och övervakningen av den ekonomiska politiken i unionen, särskilt bland de medlemsstater som tillhör euroområdet.

1. Hur avser kommissionen att stärka uppslutningen kring, övervakningen av och genomförandet av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken? Hur kommer kommissionen att se till att de nationella parlamenten och Europaparlamentet kan spela en aktiv roll i den multilaterala övervakningsprocessen?

2. Vilka ytterligare konkreta instrument planerar kommissionen för att komplettera stabilitets- och tillväxtpakten och för att verka för att en permanent ram för makroekonomiskt krisförebyggande skapas? Vilka instrumentändringar överväger kommissionen för att stärka den multilaterala övervakningen? Är kommissionen beredd att föreslå en EU-tidsplan och gemensamma prognosantaganden för nationella budgetprocesser? Är kommissionen beredd att föreslå sekundärlagstiftning för att skapa en mer bindande ram för bredare och djupare multilateral övervakning? Vad skulle den rättliga formen och villkoren vara för det makroekonomiska krisförebyggandet?

3. Vari skulle de största skillnaderna bestå jämfört med de politiska rekommendationer som redan finns i meddelandet ”De offentliga finanserna i EMU 2006 – Första året av tillämpningen av den ändrade stabilitets- och tillväxtpakten” och meddelandet ”EMU@10: Framsteg och utmaningar efter 10 år av den ekonomiska och monetära unionen”?

4. Vilken roll ser kommissionen för sig själv och för parlamentet i den expertgrupp som inrättades av Europeiska rådet i mars 2010 för att förbättra den ekonomiska styrningen i unionen?

5. Hur planerar kommissionen, förutom genom förslagen om stärkt ekonomisk samordning, att återskapa förtroendet för europeiska banker och finansiella marknader, att stärka medborgarnas tro på det europeiska projektet och att undvika de ökande protektionistiska och nationalistiska tendenserna på grund av de problematiska skillnaderna i ekonomisk utveckling inom unionen?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 30 april 2010Rättsligt meddelande