Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0056/2010

Teksty złożone :

O-0056/2010 (B7-0303/2010)

Debaty :

PV 16/06/2010 - 13
CRE 16/06/2010 - 13

Głosowanie :

OJ 17/06/2010 - 101

Teksty przyjęte :


Interpelacje
6 maja 2010
O-0056/10
PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z art. 115 Regulaminu skierowane przez: Gabriele Albertini w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, Vital Moreira w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego do Rady

 Przedmiot: Wdrożenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005
 Odpowiedź 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005(1) z dnia 27 czerwca 2005 r. dotyczy kontroli handlu UE w odniesieniu do towarów, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, i zawiera listę sprzętu, który powinien być zabroniony lub ściśle kontrolowany.

Gdy rozporządzenie wchodziło w życie dnia 30 czerwca 2006 r., było pierwszym w świecie wielostronnym instrumentem kontroli handlu, zakazującym międzynarodowego handlu sprzętem, który nie ma żadnego innego praktycznego zastosowania poza wykorzystaniem go od wykonania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania. Niestety istnieją poważne przesłanki, by sądzić, iż wdrożenie tego rozporządzenia pozostawia wiele do życzenia. Państwa członkowskie nie zastosowały się do obowiązku przedstawienia rocznych sprawozdań z działalności, tak jak nie wszystkie państwa członkowskie poinformowały o wprowadzonych przepisach karnych, które miałyby zastosowanie wobec osób dopuszczających się wykroczeń w odniesieniu do tego rozporządzenia, zaś wykaz zakazanych artykułów nie wydaje się dostatecznie wyczerpujący.

1. Jakie środki przewiduje przyjąć Rada, aby poprawić przejrzystość, sprawozdawczość i wdrożenie tego rozporządzania przez państwa członkowskie?

2. W jaki sposób można poprawić ocenę organów państw członkowskich wydających pozwolenia na wywóz, aby uniknąć ryzyka, że objęte rozporządzeniem i wywożone artykuły nie zostaną wykorzystane do tortur lub okrutnego traktowania, jak określono w art. 6 tego rozporządzenia? Jakie środki można by przyjąć w przypadku, gdy do tego dojdzie?

(1) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2010Informacja prawna