Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0092/2010

Внесени текстове :

O-0092/2010 (B7-0452/2010)

Разисквания :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Гласувания :

OJ 09/09/2010 - 121

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
16 юни 2010 г.
O-0092/2010
Въпрос с искане за устен отговор
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, от името на групата S&D
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

 Относно: Положението на река Йордан особено по отношение на областта по долното течение на реката
 Отговор 

Река Йордан е една от най-забележителните реки на нашата планета. Тя е един културен пейзаж от всеобща важност и голямо историческо, символично, природно, земеделско, стопанско и др. значение за араби и израелци, за християни, евреи, мюсюлмани и други.

Въпреки това река Йордан е била опустошена от твърде голяма експлоатация, замърсяване и липса на регионално управление. Приблизително 98% от сладката вода на реката се отклоняват от Израел, Йордан и Сирия, което води до загуба на 50% от биологичното разнообразие.

В долната част на река Йордан понастоящем са останали да текат земеделски и непречистени отпадъчни води и засолени води. Докато строежът на нови пречиствателни съоръжения за отстраняване на големи замърсители е значително постижение, ако този успех не е свързан с разпределение на ресурсите от сладка вода, положението ще се влоши. Затова ако не се предприемат конкретни действия, големи части по долното течение на река Йордан ще пресъхнат до края на 2011 г.

Възстановяването на река Йордан и особено областта по долното течение на реката е от голямо значение за местните общности на израелци, йорданци и палестинци, които са изправени същите предизвикателства, свързани с водата, и предлага огромни ползи от икономически характер и при спечелване на доверие. Дейното сътрудничество между правителствата и засегнатите местни общности може да има основен принос за мира в региона.

Няколко международни участници, включително Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея, са се заели с положението на река Йордан. Подкрепата от страна на ЕС може да бъде решаваща. Като се има предвид, че ЕС осигурява значително финансиране на проекти за развитие в Близкия изток и е ангажиран в близкоизточния мирен процес, Комисията определила ли е възстановяването на река Йордан, особено областта по долното течение на реката, като приоритет за мира и развитието в региона? По какъв начин ЕС и държавите-членки могат допълнително да насърчават и подкрепят, включително в рамките на Евро-средиземноморското партньорство, разработването и прилагането на цялостен план за управление, за да се поправи причинената на река Йордан разруха, както и да се засили спечелването на доверие като измерение на тези усилия?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 юни 2010 г.Правна информация