Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0092/2010

Indgivne tekster :

O-0092/2010 (B7-0452/2010)

Forhandlinger :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Afstemninger :

OJ 09/09/2010 - 121

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
16. juni 2010
O-0092/2010
Forespørgsel til mundtlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, for S&D-Gruppen
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

 Om: Situationen vedrørende Jordanfloden især med hensyn til det nedre område af Jordanfloden
 Svar 

Jordanfloden er en af de mest bemærkelsesværdige floder på vores planet. Den er et kulturelt landskab af universel betydning med stor historisk, symbolsk, religiøs, miljømæssig, landbrugsmæssig, økonomisk osv. betydning for arabere og israelere, for kristne, jøder, muslimer og andre.

Ikke desto mindre er Jordanfloden blevet ødelagt af overudnyttelse, forurening og en manglende regional forvaltning. Ca. 98 % af flodens ferskvandsressourcer er blevet omledt af Israel, Jordan og Syrien med et resulterende tab af biodiversitet på 50 %.

Alt hvad der for øjeblikket er tilbage og flyder i den nedre del af Jordanfloden er landbrugsoverfaldevand, afledt saltvand og ubehandlet kloakvand. Konstruktion af nye spildevandsrenseanlæg med henblik på at fjerne alvorlige forurenende stoffer er et vigtigt mål, men hvis disse fremskridt ikke parres med tildeling af ferskvandsressourcer, vil situationen kun blive værre. Uden konkrete foranstaltninger vil lange strækninger af den nedre Jordanflod derfor tørre ud ved udgangen af 2011.

Rehabiliteringen af Jordanfloden, og det nedre område af Jordanfloden i særdeleshed, er af den største betydning for de israelske, jordanske og palæstinensiske lokalsamfund, der deler de samme vandproblemer og giver enorme økonomiske og tillidsskabende fordele. Et aktivt samarbejde mellem regeringerne og de berørte lokalsamfund kan udgøre et vigtigt bidrag til de regionale fredsinitiativer.

Adskillige internationale aktører, herunder Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavsområdet, har drøftet situationen vedrørende Jordanfloden. EU's støtte kan også være afgørende. I betragtning af at EU yder omfattende støtte til udviklingsprojekter i Mellemøsten og er engageret i den mellemøstlige fredsproces, har Kommissionen da udpeget rehabilitering af Jordanfloden og det nedre område af Jordanfloden i særdeleshed som en freds- og udviklingsprioritet i regionen? Hvordan kan EU og dens medlemsstater yderligere fremme og støtte, også inden for rammerne af EU-Middelhavspartnerskabet, udarbejdelsen og gennemførelsen af en sammenfattende forvaltningsplan for at afhjælpe ødelæggelsen af Jordanfloden såvel som for at styrke disse initiativers tillidsskabende dimensioner?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 22. juni 2010Juridisk meddelelse