Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0092/2010

Ingivna texter :

O-0092/2010 (B7-0452/2010)

Debatter :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Omröstningar :

OJ 09/09/2010 - 121

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
16 juni 2010
O-0092/2010
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, för S&D-gruppen
Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl, Michael Cashman, Antigoni Papadopoulou, Vincent Peillon, Maria Eleni Koppa, Patrizia Toia, Jean Lambert, Tokia Saïfi, Maria Da Graça Carvalho, Tanja Fajon, Edite Estrela, Marietje Schaake, Jutta Steinruck, Mariya Nedelcheva, Kriton Arsenis, Santiago Fisas Ayxela, María Muñiz De Urquiza, Hélène Flautre, Rui Tavares, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Zoran Thaler, Michel Dantin, Vittorio Prodi, Anne Delvaux, Alexandra Thein, Kyriacos Triantaphyllides, Charles Goerens, Nikolaos Chountis, Kader Arif, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Margrete Auken, Ioannis A. Tsoukalas, Roberto Gualtieri, Reinhard Bütikofer, Emilio Menéndez del Valle, Nicole Kiil-Nielsen, Raimon Obiols, Proinsias De Rossa, Antonyia Parvanova, Erminia Mazzoni, Guido Milana, Olga Sehnalová, Stephen Hughes, Kartika Tamara Liotard, Sajjad Karim, Isabelle Durant, José Manuel Fernandes, Patrick Le Hyaric, Izaskun Bilbao Barandica, Gabriele Albertini, Malika Benarab-Attou, Rosario Crocetta, Thijs Berman, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Ana Gomes, Ioan Enciu, Hans-Gert Pöttering, Marek Siwiec, Corina Creţu

 Angående: Situationen gällande Jordanfloden och särskilt det nedre Jordanflodsområdet
 Svar 

Jordanfloden är en av de mest anmärkningsvärda floderna på vår jord. Floden är ett kulturellt landskap av universell betydelse, och den är historiskt, symboliskt, religiöst, miljö- och jordbruksmässigt samt ekonomiskt mycket viktig för araber och israeler, och för kristna, judar, muslimer och andra.

Jordanfloden har emellertid förstörts av överexploatering, förorening och brist på regional förvaltning. Uppskattningsvis 98 procent av flodens färskvattenresurser har omdirigerats av Israel, Jordanien och Syrien, vilket har lett till att 50 procent av den biologiska mångfalden har gått förlorad.

Allt som för närvarade har lämnats flytande i den nedre delen av Jordanfloden är avrinning från jordbruket, avlett saltvatten och obehandlat avloppsvatten. Byggandet av nya reningsverk för avloppsvatten i syfte att avlägsna kraftigt förorenande ämnen är visserligen ett stort framsteg, men om detta framsteg inte åtföljs av tilldelning av färskvattenresurser kommer situationen bara att ytterligare förvärras. Utan konkreta åtgärder kommer stora delar av den nedre delen av Jordanfloden att vara uttorkade i slutet av 2011.

Rehabiliteringen av Jordanfloden, särskilt det nedre Jordanflodsområdet, är av synnerligen stor betydelse för israeliska, jordanska och palestinska lokalsamhällen som delar samma vattenproblem, och ger enorma ekonomiska och förtroendeskapande fördelar. Ett aktivt samarbete mellan regeringar och berörda lokalsamhällen kan på ett betydande sätt bidra till fredsansträngningarna i området.

Flera internationella aktörer, däribland den parlamentariska församlingen för Europa–Medelhavsområdet, har tagit itu med situationen gällande Jordanfloden. EU:s stöd kan också bli avgörande. Mot bakgrund av att EU ger omfattande stöd till utvecklingsprojekt i Mellanöstern, och har förbundit sig att främja fredsprocessen i Mellanöstern, anser kommissionen att rehabiliteringen av Jordanfloden, särskilt det nedre Jordanflodsområdet, kan betraktas som ett prioriterat freds- och utvecklingsprojekt i regionen? Hur kan EU och dess medlemsstater, bl.a. inom ramen för partnerskapet mellan EU och Medelhavsområdet, ytterligare främja och stödja utarbetandet och genomförandet av en omfattande förvaltningsplan, i syfte att avhjälpa ödeläggelsen av Jordanfloden och samtidigt stärka dessa insatsers förtroendeskapande dimension?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 22 juni 2010Rättsligt meddelande