Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0102/2010

Teksty złożone :

O-0102/2010 (B7-0457/2010)

Debaty :

PV 07/09/2010 - 18
CRE 07/09/2010 - 18

Głosowanie :

OJ 09/09/2010 - 136

Teksty przyjęte :


Interpelacje
30 czerwca 2010
O-0102/2010
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Elizabeth Lynne, Pervenche Berès, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 Przedmiot: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi
 Odpowiedź 

Zmiana demograficzna w Unii Europejskiej to także większa przewidywana długość życia i zwiększenie odsetka ludzi starszych. Solidarność społeczna wymaga zapewnienia warunków dla aktywnego starzenia się, godnego życia i zapewnienia ludziom starszym w Unii Europejskiej opieki wysokiej jakości. Im dłużej żyjemy, tym bardziej zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę społeczną i opiekę zdrowotną w warunkach instytucjonalnych, w społeczności i w domu. Istotnym elementem tej reakcji jest ochrona osób starszych przed znęcaniem się nad nimi w społeczeństwie i w domach opieki.

Prawie wszystkie państwa członkowskie charakteryzuje obecnie ogólne starzenie się populacji, który to fakt sam w sobie stanowi zagrożenie dla przyszłej stabilności sprawowanej w nich opieki nad osobami starszymi, ponieważ gwałtowny wzrost potrzeb w zakresie usług mógłby zagrozić systemom wykorzystywanym dotychczas do finansowania tych usług.

1. Jakimi danymi dysponuje Komisja, które to dane dotyczyłyby infrastruktury dla zapewnienia osobom starszym w poszczególnych państwach członkowskich opieki instytucjonalnej i społecznej oraz opieki w domu? Jaką rolę we własnej opinii może odegrać Komisja Europejska w tworzeniu i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w odniesieniu do świadczenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi?

2. Jaką rolę może według Komisji odegrać Europejski Rok Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej dla obywateli Europy, zwłaszcza osób starszych, w promowaniu aktywnego starzenia się, zmniejszaniu dyskryminacji osób starszych oraz poprawie opieki świadczonej społecznie i w warunkach instytucjonalnych?

3. Pomimo faktu, że zdecydowaną większość opieki nad osobami starszymi świadczą nieopłacani opiekunowie, tj. krewni, przyjaciele i sąsiedzi, usługi opiekuńcze i polityka w tym zakresie nie bierze pod uwagę ich potrzeb i interesów. Czy Komisja zamierza podjąć konkretne działania na rzecz aktywnego uznawania i uwzględniania wkładu opiekunów w politykę i inicjatywy, które mają wpływ na świadczenie usług opiekuńczych?

4. Czy Komisja zamierza stworzyć „obserwatorium aktywnego starzenia się” z myślą o upowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie udziału osób starszych w wydarzeniach kulturalnych i społecznych oraz rozwoju inicjatyw takich jak wolontariat dla osób starszych lub uczenie się przez całe życie?

5. Jakie badania, dane lub informacje może przedstawić Komisja w odniesieniu do liczby zgonów osób starszych pozostających pod opieką, które można przypisać niedożywieniu lub odwodnieniu?

6. Co robi Komisja, aby zbadać stosowanie tak zwanych „zakazów reanimacji” jako sposobu na wstrzymanie leczenia starszych ludzi i opieki nad nimi? Czy Komisja zgadza się, że takie praktyki naruszają prawo do życia zgodnie ustanowione w art. 2 karty praw podstawowych? Czy Komisja zgadza się, że decyzje o niereanimowaniu obywateli UE nie powinny być podejmowane na podstawie wieku, ale w oparciu o medyczną ocenę późniejszej jakości życia i że takie decyzje powinny być podejmowane w porozumieniu z daną osobą starszą i jej najbliższą rodziną?

7. Czy Komisja Europejska może nakreślić działania, jakie przeprowadziła, aby ujawnić poziom znęcania się nad osobami starszymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także czy Komisja znalazła na podstawie swoich badań jakieś przykłady najlepszych praktyk w zakresie zapewnienia ochrony osobom starszym w domach społecznych i domach opieki?

8. Czy Komisja zgadza się, że istnieje pilna potrzeba stworzenia dla całej UE kodeksu postępowania proponującego minimalne regulacje zawodowe, wytyczne i minimalne efekty usług z zakresu świadczenia opieki długoterminowej, które zostałyby przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Ministrów?

9. Jaką rolę powinno według Komisji odgrywać nieformalne sprawowanie opieki długoterminowej nad osobami starszymi? Czy sprawowanie nieformalnej opieki wpływa w jakiś sposób na zatrudnienie? Jakie środki można przyjąć, aby zachęcić najbliższe osoby do sprawowania opieki nad potrzebującymi?

10. Czy Komisja dysponuje informacjami na temat wpływu powszechnego ubóstwa osób starszych na jakość otrzymywanej przez nich opieki i na długość ich życia?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2010Informacja prawna