Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0131/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0131/2010 (B7-0565/2010)

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

OJ 25/11/2010 - 161

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
28 Σεπτεμβρίου 2010
O-0131/2010
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

 Θέμα: Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
 Απάντηση 

Αμφότεροι οι ισχύοντες κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες εξειδίκευσης (κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 (1)) και Ε&Α (κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 (2)) θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει δύο νέους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία για να τους αντικαταστήσει και ορισμένους γενικούς προσανατολισμούς για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναλύσουν και να κατανοήσουν αν οι συμφωνίες συνεργασίας τους είναι συμβατές με τους κανόνες για τον ανταγωνισμό, κυρίως το άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, αντίθετα με την πρώην κριτική αξιολόγηση της αγοραστικής δύναμης του λιανικού εμπορίου, τώρα η Επιτροπή, σε γενικές γραμμές, επιδοκιμάζει τις κοινές συμφωνίες εμπορίας.

1. Ποιες ήταν οι ειδικές απόψεις των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης και σκοπεύει η Επιτροπή να τις ενσωματώσει στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο;

2. Ανέλυσε η Επιτροπή αν οι ενδιαφερόμενοι θα επωφελούντο από τη θέσπιση νέων ειδικών κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία για να καλυφθούν άλλες ιδιαίτερες μορφές οριζόντιων συμφωνιών εκτός από τις συμφωνίες για εξειδίκευση και για Ε&Α ; Θεωρεί η Επιτροπή χρήσιμο να εκπονήσει νέους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της οριζόντιας συνεργασίας;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του "patent ambush" (ενέδρα μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας) στο πλαίσιο των νέων σχεδίων κανονισμών ή εκτιμά ότι μία συμπληρωματική ειδική νομοθεσία για τον τομέα θα ήταν απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάχρηση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας; Δεσμεύεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ κανόνων ανταγωνισμού και ειδικής νομοθεσίας στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;

4. Ποιες ειδικές αποφάσεις ή κατά περίπτωση διακανονισμούς χρησιμοποίησε η Επιτροπή για να εκπονήσει τα σχέδια των νέων κανόνων; Κατά πόσο στηρίχθηκε επίσης η Επιτροπή στην εμπειρία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού της ΕΕ και των διεθνών αρχών ανταγωνισμού για να εκπονήσει τα σχέδια των νέων κανόνων;

5. Είχε η οικονομική κρίση κάποιον αντίκτυπο στη συνεργασία μεταξύ αρχών ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο κατά τη διαδικασία της εκπόνησης νέας νομοθεσίας; Αναπτύσσεται κάποια "παγκόσμια διακυβέρνηση" στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού στο επίπεδο του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού ή τυχόν άλλου βήματος;

6. Κατά την αναθεώρηση του σχεδίου, πώς σκοπεύει η Επιτροπή να επιλύσει την αντίφαση στην εκτίμησή της σχετικά με την αγοραστική δύναμη των συνεταιρισμών και συγχρόνως να λάβει υπόψη τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στον συγκεκριμένο τομέα;

(1) ΕΕ L 304, 5.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ L 304, 5.12.2000, σ. 7.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 30 Σεπτεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου