Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0158/2010

Predkladané texty :

O-0158/2010 (B7-0560/2010)

Rozpravy :

PV 10/11/2010 - 18
CRE 10/11/2010 - 18

Hlasovanie :

OJ 11/11/2010 - 64

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
13. októbra 2010
O-0158/2010
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Judith A. Merkies, v mene skupiny S&D
Paul Rübig, v mene skupiny PPE
Jorgo Chatzimarkakis, v mene skupiny ALDE
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, v mene skupiny Verts/ALE
Evžen Tošenovský, v mene skupiny ECR
Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Partnerstvá v oblasti inovácií v rámci hlavnej iniciatívy s názvom Únia inovácií
 Odpoveď 

Dňa 6. októbra 2010 prijala Komisia oznámenie o Únii inovácií (COM(2010)0546). Koncepcia európskych partnerstiev v oblasti inovácií je základnou súčasťou záväzkov v rámci tejto hlavnej iniciatívy. Komisia vo svojom oznámení navrhla, aby sa takéto prvé pilotné partnerstvo na tematickú oblasť Aktívne a zdravé starnutie začalo uskutočňovať začiatkom roka 2011. Pre prípadné budúce partnerstvá bolo navrhnutých ďalších päť tematických oblastí a Komisia ich bude predkladať od februára 2011 na základe výberových kritérií, ktoré v súčasnosti formuluje.

1. Má Rada v pláne schváliť do konca roku 2010 nejaké ďalšie tematické oblasti pre prípadné budúce partnerstvá okrem tých, ktoré navrhla Komisia?

2. Komisia už navrhla niekoľko možných budúcich tematických oblastí. Aké by však mali byť podľa Rady prioritné kritériá výberu ďalších partnerstiev v oblasti inovácií, ktoré budú nasledovať po tematickej oblasti Aktívne a zdravé starnutie?

3. Komisia vo svojom oznámení stanovila harmonogram a základné zásady, o ktoré sa budú opierať tieto partnerstvá v oblasti inovácií. Má Rada v pláne schváliť ich?

4. S akými riadiacimi mechanizmami počíta Rada pre partnerstvá v oblasti inovácií na vnútroštátnej úrovni?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. októbra 2010Právne oznámenie