Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0176/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0176/2010 (B7-0665/2010)

Συζήτηση :

PV 19/01/2011 - 14
CRE 19/01/2011 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
28 Οκτωβρίου 2010
O-0176/2010
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το κόστος που συνεπάγεται η εξέταση των αιτήσεων παροχής ασύλου στα κράτη μέλη
 Απάντηση 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 υποβλήθηκε η έκθεση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/85/ΕΚ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (CΟΜ(2010)0465). Η εν λόγω έκθεση καταδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη να αναδιατυπωθεί η οδηγία 2005/85/ΕΚ. Πράγματι, οι διαδικασίες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί σε αποκλίνοντα αποτελέσματα αναφορικά με την ποιότητα της υποδοχής των αιτούντων άσυλο.

Στην έκθεσή της η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η εκ των προτέρων χρηματοδότηση της δράσης αυτής θα επέτρεπε να προσδιορίζονται πιο έγκαιρα τα άτομα που δικαιούνται ή δεν δικαιούνται άσυλο και τούτο θα επέφερε σημαντικές εξοικονομήσεις. Εντούτοις, σε μια τεχνικού χαρακτήρα συνεδρίαση που διεξήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι δεν διέθετε συγκεκριμένες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τις οικονομικές δαπάνες (διερμηνείς, νομική βοήθεια, κλπ.) για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας του 2005. Είναι ωστόσο ζωτικής σημασίας να λαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες αυτές ώστε να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση μίας αξιόπιστης και ακριβούς αξιολογήσεως των εξοικονομήσεων ή των πρόσθετων δαπανών που θα προέκυπταν μακροπρόθεσμα.

Έχει ζητήσει η Επιτροπή πληροφορίες από τα κράτη μέλη για τις αναμενόμενες δαπάνες όσον αφορά την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε επίπεδο πρωτοβαθμίου δικαστηρίου;

Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση να παράσχει στο Κοινοβούλιο συγκριτική μελέτη σχετικά με το εν λόγω θέμα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 4 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου