Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0190/2010

Ingivna texter :

O-0190/2010 (B7-0669/2010)

Debatter :

PV 18/01/2011 - 18
CRE 18/01/2011 - 18

Omröstningar :

OJ 19/01/2011 - 80

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
23 november 2010
O-0190/2010
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, för ALDE-gruppen

 Angående: Brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen
 Svar 

Den 12 november 2010 röstade det litauiska parlamentet för att gå vidare med behandlingen av ett förslag om tillägg till landets förvaltningslag om införande av ett nytt brott som kan bestraffas med böter(1) för ”offentligt främjande av homosexuella relationer”(2) i syfte att genomföra ”Lagen om skydd av minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information” som antogs den 14 juli 2009, och som förbjuder – trots att den stoppats två gånger av Litauens president, kritiserats av Europaparlamentet(3), och fördömts av människorätts- och HBT-organisationer – ”information som främjar sexuella relationer eller andra begrepp avseende ingående av äktenskap eller andra familjebildningar än de som fastställs i författningen eller civilrättslagstiftningen”. Denna ändring skulle på ett allvarligt sätt begränsa yttrandefriheten, t.ex. offentligt stöd eller kampanjarbete för jämlikhet och HBT-rättigheter, eller mot diskriminering baserad på kön eller sexuell läggning, och är utformad för att tillämpas på offentliga platser, inklusive medier, och skulle kunna användas för att hindra HBT-arrangemang som prideparader från att äga rum. Det litauiska parlamentet förväntas bli klar med behandlingen senast den 16 december 2010. Det har också lagts fram förslag till ändringar i strafflagstiftningen som snart kan komma att behandlas, samtidigt som osäkerhet kvarstår när det gäller en lag som innehåller förbud mot ”manifestering eller främjande av sexuell läggning” i annonser, eftersom myndigheterna anger att denna bestämmelse är ett misstag som ska rättas till. Kommissionsledamoten har angivit att hon ”noga följer utvecklingen i Litauen när det gäller lagen om skydd av minderåriga”, och att hon ”kommer att fortsätta att vara uppmärksam på eventuella försök att använda denna lagstiftning för att diskriminera HBT-personer”(4). I en skrivelse nyligen till ALDE-gruppens Europaparlamentsledamöter bekräftade kommissionsledamoten att ”kommissionen avvisar bestämt alla former av homofobi; homofobi är oförenligt med de värden som EU vilar på”, och att hennes ”förvaltning kommer att analysera texten i förslagen till lagstiftning” och besluta om ”fortsatta åtgärder är tillbörliga”.

Tror kommissionen att förslaget till lagändring, om det går igenom, och lagen om annonsering är förenliga med de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget och de rundläggande rättigheter som garanteras av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt yttrande-, informations- och mötesfrihet och med förbudet mot diskriminering utifrån sexuell läggning? Vad tänker kommissionen göra för att uttrycka sin oro gentemot de litauiska myndigheterna? Om lagförslaget antas, kommer kommissionen då att inleda ett överträdelseförfarande? Kommer kommissionen att lägga fram förslag om en europeisk strategi (färdplan) om bekämpning av homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning i EU för att garantera att grundläggande rättigheter skyddas, respekteras och främjas?

(1) från 2 000–10 000 LTL 580–2 900 EUR
(2) nr. XIP-2595, ny artikel 214.30
(3) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0019+0+DOC+XML+V0//SV
(4) Videosänt budskap från Europeiska kommissionens vice ordförande till deltagarna i den baltiska pridekonferensen i Vilnius den 7 maj 2010.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 november 2010Rättsligt meddelande