Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000029/2011

Esitatud tekstid :

O-000029/2011 (B7-0013/2011)

Arutelud :

PV 14/02/2011 - 17
CRE 14/02/2011 - 17

Hääletused :

OJ 17/02/2011 - 93

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
3. veebruar 2011
O-000029/2011
Suuliselt vastatav küsimus
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Hannes Swoboda, Adrian Severin, Ivailo Kalfin, Karin Kadenbach, Olga Sehnalová, Rovana Plumb, Csaba Sándor Tabajdi, Evgeni Kirilov, Katarína Neveďalová, Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Britta Thomsen, Corina Creţu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ioan Enciu, Cătălin Sorin Ivan, Mario Pirillo, Kinga Göncz, Marc Tarabella, Françoise Castex, Victor Boştinaru, Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Jo Leinen, Michael Cashman, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Thijs Berman, Eider Gardiazábal Rubial, Ismail Ertug, Edit Herczog, fraktsiooni S&D nimel
Michael Theurer, Vladko Todorov Panayotov, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Gesine Meissner, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Bearder, Viktor Uspaskich, Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Cristian Silviu Buşoi, Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Adina-Ioana Vălean, Hannu Takkula, Jürgen Creutzmann, Alexander Alvaro, Holger Krahmer, fraktsiooni ALDE nimel
Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Peter van Dalen, Oldřich Vlasák, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: ELi Doonau piirkonna strateegia rakendamine
 Vastus 

Euroopa Ülemkogu kutsus oma 18.–19. juuni 2009. aasta kohtumisel komisjoni üles koostama 2010. aasta lõpuks ELi Doonau piirkonna strateegia. Komisjon avaldas 8. detsembril teatise ,,ELi Doonau piirkonna strateegia” (KOM(2010)0715) ja selle juurde kuuluva tegevuskava, kus ettepanekud on rühmitatud nelja samba alla ning keskenduvad 11 prioriteetsele valdkonnale. ELi Doonau strateegia väljatöötamisel on Euroopa Parlament olnud kindel ja usaldusväärne partner ning jääb selleks ka strateegia rakendamise ajal.

Doonau piirkond on oluline kokkupuutepunkt ELi ühtekuuluvuspoliitika programmide, Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikide ja võimalike kandidaatriikide jaoks mõeldud programmide vahel. Seetõttu on tegemist piirkonnaga, kus on võimalik luua suuremat sünergiat ELi eri poliitikavaldkondade vahel: ühtekuuluvus-, transpordi-, turismi-, põllumajandus-, kalandus-, majandus- ja sotsiaalse arengu poliitika, energia-, keskkonna-, laienemis- ja naabruspoliitika.

Doonau on pikim jõgi ELis ja pikkuselt teisel kohal Euroopas, Doonau läbib oma 2857 km pikkusel teekonnal Schwarzwaldist Mustast mereni kümmet riiki. Reini–Doonau üleeuroopaline veetee (üleeuroopaline VII transpordikoridor) võimaldab otseühendust Põhjamere ja Musta mere vahel (Rotterdam–Sulina, 3 500 km). Üle 160 miljoni inimese elab Doonau valgalas ja ligi 75 miljonit jõega piirnevatel aladel. Doonau delta (6000 km2) kuulub alates 1991. aastast UNESCO maailmapärandi hulka, seal elutseb 70% maailma valgete pelikanide, beluugade ja tuurade populatsioonist.

Doonau piirkonna tähtsust silmas pidades tuleks see strateegia nüüd rakendada, et edendada heaolu, säästvat arengut, töökohtade loomist ja turvalisust piirkonnas, mis võimaldaks kõigil kodanikel sellest kasu saada.

Kas komisjon võiks strateegia olulist arvestades täpsustada, kuidas ta kavatseb tagada ELi Doonau strateegia rakendamise ja milline on selle rakendamise juhtimismudel?

Millist mõju avaldab Doonau strateegia teistele poliitikavaldkondadele, nagu ELi laienemis- ja naabruspoliitika?

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2011Õigusalane teave