Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000059/2011

Ingediende teksten :

O-000059/2011 (B7-0214/2011)

Debatten :

PV 09/05/2011 - 20
CRE 09/05/2011 - 20

Stemmingen :

OJ 11/05/2011 - 150

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
18 maart 2011
O-000059/2011
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Vital Moreira, namens de Commissie internationale handel

 Betreft: Stand van zaken in de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord EU-India
 Antwoord 

Het vrijhandelsakkoord met India is het grootste vrijhandelsakkoord tussen de EU en een derde land überhaupt tot nu toe. Kan de Commissie in het licht hiervan antwoord geven op de onderstaande vragen:

1. Welke vooruitgang is er ten aanzien van overheidsaankopen, diensten (met inbegrip van modus IV), geografische aanduidingen en duurzame ontwikkeling geboekt op basis waarvan het vrijhandelsakkoord volgens een realistische planning op korte termijn zou kunnen worden afgerond? Kan de Commissie waarborgen dat binnen deze termijn in voldoende mate tijd zal worden ingeruimd voor onderhandelingen over een juridisch bindend hoofdstuk over duurzame ontwikkeling dat strookt met de eisen van het Parlement ten aanzien van bijvoorbeeld ILO-normen en VN-verklaringen?

2. Kan de Commissie uitleggen waarom zij exclusiviteit ten aanzien van gegevens een belangrijk onderdeel van haar onderhandelingen ten aanzien van intellectuele-eigendomsrechten (IPR) beschouwt, in weerwil van de resolutie van het Parlement van 12 juli 2007 (P6_TA(2007)0353)? Welke gevolgen kan dit hebben voor India's ontwikkeling in de richting van een kenniseconomie? Is de Commissie van oordeel dat het vrijhandelsakkoord EU-India een bedreiging kan vormen voor de bedrijven die in de EU en India generieke geneesmiddelen produceren? Welke mechanismen overweegt de Commissie om te waarborgen dat het akkoord geen belemmering vormt voor de toegang tot geneesmiddelen, in het bijzonder tot in India en de EU geproduceerde geneesmiddelen waarop geen octrooi berust? Welke zijn de gevolgen van het vrijhandelsakkoord voor de 'research-based' farmaceutische industrie in de EU?

3. Kan de Commissie aangeven wat haar voornemens zijn met betrekking tot de inhoud en het tijdschema van de investeringsonderhandelingen, en hun IPR-component? Kan de Commissie uitleggen waarom ze niet heeft gewacht tot het Parlement goedkeuring heeft gehecht aan zijn verslag over het toekomstig investeringsbeleid alvorens aan de Raad een ontwerpmandaat voor investeringsonderhandelingen voor te stellen?

4. Kan de Commissie aangeven of in de onderhandelingen überhaupt aandacht wordt besteed aan cultuur, hetzij in het dienstenhoofdstuk, hetzij in een aanvullend protocol inzake culturele samenwerking?

5. Wat zijn de gevolgen van het vrijhandelsakkoord voor de belangrijkste Europese industriesectoren, zoals de auto-, wijn en sterke dranken-, en de textiel-/kledingindustrie? Overweegt de Commissie India met betrekking tot sleutelgoederen en -producten een uitzondering te geven? Overweegt de Commissie, wat de auto-industrie betreft, af te wijken van het 'zero-for zero'-beginsel bij het ontmantelen van tarieven of het maken van een afspraken voor een negatieve lijst?

6. Kan de Commissie de te voorziene voor- en nadelen voor de EU, waaronder voor de werkgelegenheid, kwantificeren?

7. Kan de Commissie garanderen dat het rekening zal houden met de verzoeken van het Parlement voordat ze haar handtekening onder het vrijhandelsakkoord zet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 22 maart 2011Juridische mededeling