Parlamentiniai klausimai
2011 m. balandžio 20 d.
O-000103/2011
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Richard Seeber, Libor Rouček, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Leonidas Donskis, Justas Vincas Paleckis, Zigmantas Balčytis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, Gianni Pittella, Adam Gierek, Louis Grech, Jolanta Emilia Hibner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Sonik, Alejo Vidal-Quadras, Jo Leinen, Proinsias De Rossa, Alexander Mirsky, Kyriakos Mavronikolas, Theodoros Skylakakis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivari Padar, Csaba Sándor Tabajdi, Indrek Tarand, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Köstinger, Sirpa Pietikäinen, Miroslav Mikolášik, Antonyia Parvanova, Anna Záborská, Bas Eickhout, Oreste Rossi, Kristiina Ojuland, Peter Liese, Satu Hassi, Marisa Matias, Hans-Gert Pöttering, Chris Davies, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alajos Mészáros, Fiona Hall, Tunne Kelam, Inese Vaidere, Marita Ulvskog, Dagmar Roth-Behrendt, Sandra Kalniete, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański, Mario Mauro, Alf Svensson, Valdemar Tomaševski, Viktor Uspaskich

 Tema: Branduolinė sauga ES kaimynystėje

Branduolinė tragedija Japonijoje lėmė akivaizdžius nuogąstavimus dėl esamų ir planuojamų statyti atominių elektrinių saugos. Taryba kovo 25 d. nusprendė, kad ES taip pat tarptautiniu mastu skatins aukščiausius branduolinės saugos standartus ir reikalaus, kad kaimyninės šalys atliktų esamų ir planuojamų statyti jėgainių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Šiuo metu planuojama statyti dvi atomines elektrinės netoli nuo ES sienų. Tai, kad nėra skaidrumo ir nebendradarbiaujama su atitinkamomis ES valstybėmis narėmis, jau dabar, ankstyvojo statybų projekto etapu, kelia didelį susirūpinimą, nes gali būti pažeistos daugelio tarptautinių konvencijų dėl branduolinės saugos nuostatos ir gali kilti grėsmė Baltijos jūros regiono jūrų aplinkai. Europos Parlamentas savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos ir makroregionų vaidmens būsimojoje sanglaudos politikoje pabrėžė, kad ES šalys turi laikytis griežčiausių saugos ir aplinkos apsaugos standartų, o Komisija turi stebėti ir kontroliuoti, ar kaimyninėse šalyse, ypač tose, kuriose šalia išorinių ES sienų ketinama statyti branduolines elektrines, laikomasi tokio pat požiūrio ir tarptautinių konvencijų.

Ar Komisija sutinka, kad bendra ES ir jos valstybių narių pareiga yra užtikrinti ir sustiprinti branduolinę saugą esamose ir būsimose branduolinėse jėgainėse Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse, esančiose artimoje ES kaimynystėje? Ar Komisija svarsto galimybę įtraukti branduolinės saugos klausimus į ES ir jos valstybių narių išorės politiką, susijusią su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis? Ar Komisija planuoja naudotis kokiomis nors kitomis priemonėmis, bendradarbiaudama su TATENA ir kitomis svarbiomis tarptautinėmis institucijomis, siekdama palengvinti saugią branduolinę plėtrą šalia išorinių ES sienų? Kaip Komisija užtikrins šių atominių elektrinių, esančių šalia išorinių ES sienų, stebėseną, bendradarbiaudama su TATENA, ESPOO ir kitomis svarbiomis tarptautinėmis institucijomis? Ar Komisija sieks, kad minėti projektai būtų oficialiai įvertinti iš naujo, jei šie projektai neatitiks tarptautinių standartų? Ar, Komisijos nuomone, taisyklės dėl ES elektros energijos importo, pavyzdžiui, draudimas importuoti elektros energiją, pagamintą atominėse elektrinėse, kurios neatitinka pripažintų saugos standartų (vadinamąją nešvarią elektros energiją), galėtų būti veikiantis svertas siekiant įgyvendinti aukščiausius branduolinės saugos ir saugumo standartus atominėse elektrinėse, kurios yra ne Europos Sąjungoje?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2011 m. balandžio 28 d.Teisinis pranešimas