Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000158/2011

Predkladané texty :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Rozpravy :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
21. júna 2011
O-000158/2011
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza

 Vec: Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci pre energeticky náročné odvetvia

Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa v súlade s článkom 10a smernice 2003/87/ES v znení zmien a doplnení smernice 2009/29/ES vymedzujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót platné v celej Únii, stanovuje prideľovanie bezodplatných kvót na priame emisie do maximálnej výšky určenej systémom kritérií. Z rozhodnutia je vyňatých približne 70 % emisií z elektrických pecí, teda nepriamych emisií z tepelných elektrární, ktoré zásobujú elektrické pece. Vplyv emisií CO2, ktoré sa premietnu do ceny za elektrickú energiu, zasiahne priemyselné odvetvia so zvýšenou spotrebou energie (okrem iného oceliarsky priemysel).

Rozhodnutím 2010/2/EÚ z 24. decembra 2009 Európska komisia uznala odvetvie výroby ocele ako sektor so zvýšeným rizikom premiestňovania uhlíkových emisií s následnou stratou dôležitej trhovej kvóty v prospech energeticky menej účinných zariadení, pokiaľ ide o produkciu uhlíkových emisií, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ, z čoho vyplýva strata konkurencieschopnosti európskeho priemyslu v porovnaní s hlavnými štátmi mimo EÚ, ktoré životnému prostrediu venujú menšiu pozornosť. Článok 10a ods. 6 smernice 2003/87/ES určuje, že členské štáty môžu prijímať finančné opatrenia v prospech odvetví so zvýšeným rizikom úniku uhlíka, a kompenzovať tým náklady spojené s emisiami skleníkových plynov, ktoré sa premietnu do cien elektrickej energie (nepriame náklady), pokiaľ sú takéto finančné opatrenia v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Má Komisia v úmysle v budúcich usmerneniach o štátnej pomoci vymedzených v rámci nového systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ prijať opatrenia, ktorými by sa zaručilo uznanie odvetvia výroby ocele v elektrických peciach (a príslušných valcovacích strojoch) ako odvetvia, ktoré má nárok na kompenzačné opatrenia podľa článku 10a ods. 6 smernice 2003/87/ES? Ako mieni Komisia zabezpečiť, aby uvedené kompenzačné opatrenia boli úmerné vynaloženým nákladom?

Pôvodný jazyk otázky: IT
Posledná úprava: 27. júna 2011Právne oznámenie