Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000165/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000165/2011 (B7-0416/2011)

Keskustelut :

PV 04/07/2011 - 24
CRE 04/07/2011 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
24. kesäkuuta 2011
O-000165/2011
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: Australian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä käytävien neuvottelujen nykytilanne
 Vastaus 

1. Voiko komissio selvittää yksityiskohtaisesti arviotaan EU:n ja Australian välisen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen yhdenmukaisuudesta perusoikeuksien ja EU:n lainsäädännön kanssa sekä Euroopan parlamentin päätöslauselmissa P7_TA(2010)0144 ja P7_TA(2010)0397 esitettyjen arviointiperusteiden kanssa? Voiko komissio erityisesti selvittää, miten se on osoittanut, että PNR-tietojen kerääminen ja käyttäminen täyttävät välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden periaatteita koskevat lainmukaiset vaatimukset?

2. Voiko komissio selvittää, miten se aikoo SEUT-sopimuksen 218 artiklan puitteissa soveltaa EU:n ja Australian välisen sopimuksen 23 ja 25 artikloja (riitojen ratkaisemisesta, sopimuksen keskeyttämisestä ja voimassaolon päättymisestä), siinä tapauksessa, että Euroopan parlamentti ehdottomalla äänten enemmistöllä vaatii näiden artiklojen täytäntöönpanoa?

3. Kun otetaan huomioon, että Australian lainsäädännössä vaaditaan, että lentoliikenteenharjoittajat siirtävät PNR-tiedot, EU:n ja Australian välisen sopimuksen tarkoituksena on yksinomaan varmistaa, että tietojen siirtäminen toteutetaan EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Katsooko komissio, että SEUT-sopimuksen 16 artikla on riittävä oikeusperusta neuvoston päätökselle?

4. Kun otetaan huomioon, että yhteisesti sovittu profiloinnin määritelmä, joka perustuu myös voimassa oleviin kansainvälisiin asiakirjoihin, voisi auttaa PNR-tietojen keräämisen ja käsittelemisen sekä profilointitoiminnan välisten yhteyksien määrittelemisessä, kannattako komissio tällaisen määritelmän kehittelemistä?

5. Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa käytävien neuvottelujen tuloksia odotettaessa voiko komissio antaa tietoja yleisistä arviointiperusteista, joiden avulla pyritään varmistamaan, että välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden periaatteita noudatetaan etenkin soveltamisalan ja pitoaikojen osalta? Voiko se esittää kattavan yleiskatsauksen mahdollisista Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden välisistä kahdenvälisistä sopimuksista, joissa viitataan PNR-tietojen siirtämiseen? Voiko komissio tehdä selkoa tulevasta lainsäädännöstä, joka koskee PNR-tietojen järjestelmällistä siirtämistä Kanadasta Yhdysvaltoihin?

6. Voiko komissio tehdä selkoa Yhdysvaltojen lentoturvallisuusohjelman ja PNR-tietojen keräämisen välisestä yhteydestä?

7. Yhdysvaltojen viranomaiset tekevät kysyntämenetelmää ("pull-menetelmä") käyttäen ad hoc -tiedonhakuja sellaisten lentoliikenteen harjoittajien järjestelmiin, joilla on jo käytössään tietojen "tarjontamenetelmä" ("pull-menetelmä"). Katsooko komissio, että tämä Yhdysvaltojen viranomaisten usein harjoittama toiminta on yhdenmukainen niiden määräysten kanssa, jotka sisältyvät Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn voimassa olevaan sopimukseen?

8. Käydäänkö komission ja Yhdysvaltojen välillä parhaillaan neuvotteluja? Millaisia päätelmiä komissio tekee oman oikeudellisen yksikkönsä antamasta oikeudellisesta lausunnosta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2011Oikeudellinen huomautus