Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000165/2011

Teksty złożone :

O-000165/2011 (B7-0416/2011)

Debaty :

PV 04/07/2011 - 24
CRE 04/07/2011 - 24

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
24 czerwca 2011
O-000165/2011
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Stan negocjacji z Australią, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w sprawie wykorzystywania i przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)
 Odpowiedź 

1. Czy Komisja może szczegółowo wyjaśnić swoją ocenę zgodności umowy UE-Australia w sprawie danych PNR z prawami podstawowymi i przepisami UE, a także z kryteriami określonymi w rezolucjach Parlamentu Europejskiego P7_TA(2010)0144 i P7_TA(2010)0397? Czy Komisja może w szczególności wyjaśnić, w jaki sposób stwierdzono, że gromadzenie i wykorzystywanie danych PNR jest zgodne z prawnymi wymogami konieczności i proporcjonalności?

2. Czy Komisja może wyjaśnić, jak w kontekście art. 218 TFUE zamierza wdrożyć art. 23 i 25 umowy UE-Australia (rozwiązywanie sporów, zawieszenie i zakończenie), w przypadku gdyby Parlament Europejski wezwał absolutną większością głosów do zastosowania tych artykułów?

3. Z uwagi na fakt, że przekazywanie danych PNR przez przewoźników stanowi wymóg australijskiego prawa, celem umowy UE-Australia jest wyłącznie zapewnienie, że przekazywanie danych będzie się odbywać zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Czy Komisja zgadza się, że art. 16 TFUE stanowi odpowiednią podstawę prawną decyzji Rady?

4. Czy mając na uwadze, że uzgodniona jednolita definicja tworzenia profili, oparta także na obowiązujących dokumentach międzynarodowych, mogłaby pomóc w ocenie powiązań między gromadzeniem i przetwarzaniem danych PNR a działaniami w zakresie tworzenia profili, Komisja zgodziłaby się pracować nad taką definicją?

5. Czy w oczekiwaniu na wynik dalszych negocjacji z USA i Kanadą Komisja może dostarczyć informacje o ogólnych kryteriach zapewnienia przestrzegania zasad konieczności i proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do zakresu i okresu przechowywania danych? Czy może ona przedstawić pełny obraz ewentualnych umów dwustronnych między USA a państwami członkowskimi zawierających odniesienie do przekazywania danych PNR? Czy Komisja może dostarczyć dokładniejsze informacje o przyszłych przepisach przewidujących systematyczne przekazywanie danych PNR z Kanady do USA?

6. Czy Komisja może wyjaśnić związek między amerykańskim programem „Secure Flight” a gromadzeniem danych PNR?

7. Czy Komisja uważa, że częstotliwość doraźnego stosowania przez organy amerykańskie metody „pull” wobec systemów przewoźników już stosujących metodę „push” jest zgodna z postanowieniami istniejącej umowy z USA?

8. Czy trwają negocjacje między Komisją a Stanami Zjednoczonymi? Jakie konsekwencje przewiduje Komisja w związku z opinią prawną swoich służb prawnych?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2011Informacja prawna