Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000193/2011

Ingediende teksten :

O-000193/2011 (B7-0433/2011)

Debatten :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Stemmingen :

OJ 15/09/2011 - 140

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
7 september 2011
O-000193/2011
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Sonia Alfano, Renate Weber, Baroness Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev, Jens Rohde, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Het overbruggen van de kloof die er gaapt tussen de anti-corruptiewetgeving en de realiteit
 Antwoord 

Op 6 juni 2011 keurde de Commissie een pakket maatregelen goed om de corruptie in de EU te bestrijden. Het met de corruptie gemoeide bedrag beloopt naar schatting 1% van het BIP van de EU (120 miljard euro per jaar) en de corruptie heeft ernstige negatieve en verstorende werkingen op de economie en de financiën van de EU en haar lidstaten., alsook op de mededinging en de interne markt en het vertrouwen van de burgers in de democratische instellingen en het politieke leiderschap.

Het anti-corruptiepakket omvat: 1. Een mededeling inzake bestrijding van de corruptie in de EU, waarin geconstateerd wordt dat de tenuitvoerlegging van de kaderwetgeving voor corruptiebestrijding sterk uiteenloopt en vaak onbevredigend is, dat het toezicht op de naleving te wensen overlaat en dat het ontbreekt aan de gewenste politieke vastberadenheid bij de bestrijding van de corruptie; de Commissie stelt daarom de oprichting voor van een nieuw toezichtsmechanisme, alsook de opstelling door de Commissie van een tweejaarlijks verslag over de corruptiebestrijding in de EU en een grotere nadruk op corruptie in alle beleidsaspecten van de EU; 2. Een besluit tot oprichting van een rapporteringsmechanisme van de EU inzake corruptiebestrijding, dat in 2013 voor het eerst een verslag moet uitbrengen, en daarna om de twee jaar; 3. een verslag over de uitvoering van Kaderbesluit 2003/568/JHA van de Raad inzake bestrijding van de corruptie in de particuliere sector, waaruit blijkt dat de omzetting van deze wetgeving in de lidstaten nog veel te wensen overlaat; 4. een verslag over de wijze waarop de participatie geregeld wordt van de EU in de Raad van de Europese Groep van Staten tegen de Corruptie (GRECO).

- Hoe denkt de Raad te verzekeren dat de reeds van kracht zijnde Europese en internationale wetgeving op dit gebied ten volle en op correcte en doelmatige wijze wordt toegepast door alle lidstaten, en hoe deze, zo nodig, kan worden verscherpt?

- Welke nieuwe wetgevingsinitiatieven zijn volgens de Raad noodzakelijk om te verzekeren dat de corruptie daadwerkelijk in alle lidstaten bestreden wordt met strengere sancties en maatregelen?

- Is de Raad voornemens om de invoering te ondersteunen van minimumregels voor de definitie van corruptie en de daarmee samenhangende sancties op grond van artikel 83, lid 1, VWEU, ook in het licht van de grensoverschrijdende effecten van de corruptie en de gevolgen die zij heeft voor de interne markt?

- Zal de Raad maatregelen nemen ter versterking van de transparantie, die een effectief middel vormt om de corruptie te bestrijden, en hoe denkt hij dat aan te pakken?

- Is de Raad voornemens is het Parlement te betrekken bij deze maatregelen, en zo ja, hoe?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 september 2011Juridische mededeling