Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000265/2011

Predkladané texty :

O-000265/2011 (B7-0660/2011)

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Hlasovanie :

OJ 15/12/2011 - 111

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
17. októbra 2011
O-000265/2011
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas, v mene skupiny GUE/NGL

 Vec: Podmienky zadržiavania v EÚ
 Odpoveď 

Ako odpoveď na výslovnú žiadosť Rady Komisia nedávno uverejnila zelenú knihu o zadržiavaní s názvom Posilnenie vzájomnej dôvery v európskom justičnom priestore – zelená kniha o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia osobnej slobody.

Táto zelená kniha:

- objasňuje súvislosti medzi podmienkami zadržiavania a rôznymi nástrojmi EÚ, akým je napr. európsky zatýkací rozkaz;

- poukazuje na to, že otázky týkajúce sa vyšetrovacej väzby, situácie detí a podmienok zadržiavania spadajú do právomoci EÚ a

- rozbieha otvorenú diskusiu so zainteresovanými stranami s cieľom vymedziť, ako môžu opatrenia EÚ zlepšiť podmienky zadržiavania v členských štátoch, a tým prispieť k posilneniu vzájomnej dôvery v justičnú spoluprácu.

Okrem toho sa v prílohe k zelenej knihe jasne uvádzajú znepokojujúco odlišné podmienky zadržiavania v členských štátoch, najmä vzhľadom na počet osôb zadržiavaných vo vyšetrovacej väzbe, preplnenosť väzníc, mieru obsadenosti väzníc a mieru zadržiavania cudzích štátnych príslušníkov.

V nadväznosti na túto zelenú knihu a vzhľadom na to, že Európsky súd pre ľudské práva opakovane odsúdil členské štáty EÚ v súvislosti s podmienkami zadržiavania osôb, dĺžku vyšetrovacej väzby a justičnú správu, aké konkrétne opatrenia prijme Rada na úrovni EÚ, aby zabezpečila, že sa budú dodržiavať základné ľudské práva osôb vo väzniciach a že sa zlepšia podmienky zadržiavania v členských štátoch?

Čo podnikne Rada v súvislosti s nesprávnym uplatňovaním predbežnej väzby, preplnením väzníc, vysokou mierou obsadenosti väzníc a mierou zadržiavania cudzích štátnych príslušníkov? Preskúma Rada vplyv politík a právnych predpisov v trestnej oblasti na podmienky zadržiavania a vypracuje odporúčania súvisiace s týmito otázkami, ako sú napríklad využívanie alternatívnych opatrení, kriminalizácia nezákonných migrantov, mimoriadne opatrenia na zabezpečenie dodržiavania základných práv atď?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 19. októbra 2011Právne oznámenie