Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000274/2011

Teksty złożone :

O-000274/2011 (B7-0646/2011)

Debaty :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
18 października 2011
O-000274/2011
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Baroness Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Louis Michel, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Dyskryminacja i prześladowanie Romów w państwach członkowskich UE oraz strategia ramowa, wytyczne i działania UE
 Odpowiedź 

Pomimo że Komisja wprowadziła unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów – z zadowoleniem przyjęte przez Radę – i nakreśliła przeznaczone dla państw członkowskich wytyczne w sprawie opracowania krajowych strategii integracji Romów, dyskryminacja i prześladowanie Romów nadal mają miejsce w UE i jej państwach członkowskich. Na Węgrzech zatwierdzony w lipcu bieżącego roku przez parlament węgierski plan wymaga od osób pobierających zasiłek socjalny, aby pracowały na budowach, przy sprzątaniu ulic lub pielęgnacji parków i lasów. W przypadku odmowy zasiłek zostaje wstrzymany. Osoby uczestniczące w programie otrzymują równowartość 200 EUR miesięcznie, pracując często w poniżających warunkach, jak na przykład w Gyöngyöspacie przy trwającej kilka dni wycince lasu, podczas gdy traktorem można by wykonać tę pracę w kilka godzin(1). Środek ten poddano ostrej krytyce, ponieważ odnosi się on w niewspółmiernym stopniu Romów. W Republice Czeskiej od wielu tygodni mają miejsce przypominające pogromy zamieszki między prawicowymi ekstremistami a Romami, którzy niedawno osiedlili się w północnych Czechach(2), przy czym Senat czeski stwierdził, że Republika Czeska nie powinna brać udziału w europejskiej strategii w sprawie Romów. W Bułgarii po zamordowaniu dwóch osób, co zostało wykorzystane przez ruchy ekstremistyczne, populistyczne i nacjonalistyczne, miały miejsce demonstracje, akty przemocy i agresywne deklaracje słowne wymierzone przeciwko Romom, co spowodowało, że władze wezwały do zaprzestania stosowania języka nienawiści. W Zjednoczonym Królestwie ludność wędrowna ma być wyeksmitowana z obozu Dale Farme w Basildonie (Essex) ze względu na naruszenie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje i została skrytykowana przez Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej(3). Nadal mają miejsce eksmisje Romów, jak na przykład niedawno w Rzymie (Włochy), Paryżu (Francja), Baia Mare (Rumunia), co spowodowało, że organizacje pozarządowe pilnie wezwały Komisję Europejską do podjęcia do działań.

Czy Rada może wyjaśnić, dlaczego wytyczne nie zawierają środków na rzecz praw człowieka ani zwalczania dyskryminacji, wbrew temu, czego domagał się PE w swoim sprawozdaniu?

Czy Rada może podać przykłady działań, jakie zostały – i zostaną – podjęte, aby położyć kres wyżej opisanym przypadkom naruszeń praw człowieka oraz dyskryminacyjnym ustawom i dyskryminacyjnej polityce?

Czy Rada może wyjaśnić, jak zamierza zadbać o to, aby państwa członkowskie przestrzegały praw człowieka i przepisów dotyczących zwalczania dyskryminacji wobec Romów?

(1) http://www.euractiv.com/socialeurope/hungary-puts-roma-work-news-507804
(2) http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,786495,00.html
(3) http://www.washingtonpost.com/world/europe/irish-travelers-build-barricades-say-they-will-fight-eviction-in-eastern-england/2011/09/19/gIQAfeCbeK_story.html

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 20 października 2011Informacja prawna