Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000296/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000296/2011 (B7-0666/2011)

Συζήτηση :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Ψηφοφορία :

OJ 15/12/2011 - 111

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
9 Νοεμβρίου 2011
O-000296/2011
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

 Θέμα: Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ
 Απάντηση 

Πρόσφατα, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης και κατόπιν πολυάριθμων αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης.

Η Πράσινη Βίβλος δρομολογεί ανοιχτή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη με θέμα τις δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, και στοχεύει στη διασφάλιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στη δικαστική συνεργασία. Στην Πράσινη Βίβλο εξετάζονται ορισμένα κρίσιμα θέματα, όπως ο αντίκτυπος που έχει η ύπαρξη διαφορετικών απαιτήσεων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στην εφαρμογή ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης. Επίσης, εξετάζεται ο πιθανός ρόλος της δράσης της ΕΕ σε τομείς όπως η προσωρινή κράτηση, τα εναλλακτικά μέτρα και οι συνθήκες κράτησης των παιδιών, με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης σε όλη την Ευρώπη.

Το παράρτημα της Πράσινης Βίβλου επισημαίνει ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται με την πολύ διαφορετική κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη, όσον αφορά τον αριθμό των προσωρινά κρατουμένων, τον υπερπληθυσμό των φυλακών και το ποσοστό του πληθυσμού των φυλακών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού κράτησης παιδιών και μη υπηκόων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει επανειλημμένως κράτη μέλη της ΕΕ για τις συνθήκες κράτησης, τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης και την απονομή της δικαιοσύνης, βασιζόμενο και σε εκθέσεις της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων.

Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των προσώπων υπό κράτηση, τα οποία κατοχυρώνονται στο Χάρτη της ΕΕ, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησής τους, την έλλειψη εγκαταστάσεων, τον υπερπληθυσμό των φυλακών, την κακή χρήση και κατάχρηση των εναλλακτικών μέτρων και τη μακρά περίοδο προσωρινής κράτησης, σχετικά με τα οποία έχουν εκδοθεί πολλές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει ζητήματα εμπίπτοντα στην αρμοδιότητα της ΕΕ τα οποία επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στις συνθήκες κράτησης και τα θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων, όπως είναι για παράδειγμα η κατάχρηση της προσωρινής κράτησης και η προώθηση της χρήσης των εναλλακτικών μέτρων; Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει το θέμα των επιπτώσεων που έχουν οι συνθήκες κράτησης, στην εφαρμογή των κρίσιμων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης;

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί το Συμβούλιο για να δώσει συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 11 Νοεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου