Interpelacje
13 stycznia 2012
O-000005/2012
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Erminia Mazzoni, Komisji Petycji

 Przedmiot: Dostęp osób niewidomych do książek

Aby zaradzić problemowi dostępu osób niewidomych i niedowidzących do książek i innych materiałów drukowanych, Światowa Unia Niewidomych wraz z Europejską Unią Niewidomych przedstawiły Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) projekt wiążącego międzynarodowego traktatu wprowadzającego ukierunkowany wyjątek od prawa autorskiego. Ze swej strony Komisja i Rada proponują wprowadzenie porozumień zainteresowanych stron w UE i dobrowolne zalecenie na poziomie WIPO. Europejskie środowiska osób niewidomych uważają jednak, że obie propozycje są całkowicie niewystarczające.

1. Skoro UE popiera wiążące traktaty WIPO dotyczące wszystkich innych dziedzin, w jaki sposób Rada tłumaczy zaproponowanie niższych standardów światowej ochrony prawnej osób niepełnosprawnych?

2. Czy Rada uważa, że działania, jakie podejmuje w odniesieniu do traktatu WIPO, w pełni odpowiadają dążeniom Parlamentu Europejskiego wyrażonym w sprawozdaniu zatytułowanym „Uwalnianie potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej”, w którym PE wzywa do przyjęcia przez WIPO prawnie wiążącego traktatu?

3. Czy Rada uważa, że wyrażony przez nią sprzeciw wobec traktatu WIPO jest spójny z jej własną strategią na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020, której szczególnym celem jest usuwanie barier utrudniających integrację oraz wypracowanie kultury równych szans?

4. Czy Rada uważa w związku z tym, że istniejące prawodawstwo unijne i międzynarodowe jest spójne z celami konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności z jej art. 21 i 30, oraz z obowiązkami zapisanymi w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, że oba te dokumenty mają na celu zapobieganie dyskryminacji osób niepełnosprawnych?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2012Informacja prawna