Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000106/2012

Teksty złożone :

O-000106/2012 (B7-0113/2012)

Debaty :

PV 23/05/2012 - 17

Głosowanie :

OJ 24/05/2012 - 100

Teksty przyjęte :


Interpelacje
26 kwietnia 2012
O-000106/2012
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Pervenche Berès, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

 Przedmiot: Inicjatywa "Szanse dla młodzieży"
 Odpowiedź 

Długotrwałe skutki kryzysu finansowego i ekonomicznego w Europie doprowadziły do znacznego wzrostu bezrobocia wśród młodzieży – od 14,7% w 2008 r. do 22,1% na początku 2011 r. Bezrobocie dotyka 5,5 mln młodych ludzi w Unii Europejskiej, co oznacza, że więcej niż jedna na pięć osób poniżej 25. roku życia nie może znaleźć pracy. Jednocześnie wielu młodym osobom nie udaje się zrealizować swojego potencjału edukacyjnego ani zdobyć umiejętności cenionych przez pracodawców. Obecnie 7,5 mln osób w wieku od 15 do 24 lat nie ma pracy ani nie jest w trakcie kształcenia lub szkolenia zawodowego.

1. Czy Komisja może udzielić zaktualizowanych informacji na temat pracy i postępów „zespołów roboczych” w ośmiu państwach członkowskich UE wymienionych w piśmie José Manuela Barroso z dnia 31 stycznia 2012 r.? Czy Komisja może określić cele ilościowe i jakościowe wyznaczone w każdym z tych krajów oraz harmonogram ich realizacji? Czy Komisja zdaje sobie sprawę z kosztów drenażu mózgów, jakie ponoszą te kraje w wyniku emigracji młodych ludzi?

2. Czy Komisja może określić poziom wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego przez państwa członkowskie do celów walki z bezrobociem wśród młodzieży? Czy Komisja zamierza dokonać przesunięcia 22 mld EUR w EFS wyłącznie na te osiem państw członkowskich, czy także na jakiekolwiek inne państwo członkowskie próbujące zwiększyć możliwości zatrudnienia młodych ludzi? Zważywszy na ograniczenia finansowe napotykane przez te osiem państw, czy Komisja bierze pod uwagę zwiększenie stawek współfinansowania funduszy strukturalnych jako tymczasowy i ambitniejszy środek niż ponowne przydzielenie istniejących funduszy?

3. Jaką rolę przewiduje Komisja dla Parlamentu w celu zwiększenia przejrzystości i współpracy w ramach proponowanego państwom członkowskim procesu przyznania 82 miliardów EUR pozostających do wykorzystania z ogólnej puli 347 miliardów EUR na okres 2007–2013?

4. Czy Komisja rozważa poszukiwanie dodatkowych instrumentów finansowych, aby pomóc państwom członkowskim rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2012Informacja prawna