Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000125/2012

Ingivna texter :

O-000125/2012 (B7-0356/2012)

Debatter :

PV 23/10/2012 - 17
CRE 23/10/2012 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
19 juni 2012
O-000125/2012
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter, Christian Engström, för Verts/ALE-gruppen

 Angående: Översyn av den nuvarande ramen för lagring av uppgifter
 Svar 

Kommissionen förklarade den 18 april 2011 att den skulle komma att föreslå en översyn av den nuvarande ramen för lagring av uppgifter, mot bakgrund av sin utvärderingsrapport om direktivet om lagring av uppgifter (direktiv 2006/24/EG). I sin handlingsplan för genomförandet av Stockholmsprogrammet tillkännagav kommissionen att den skulle lägga fram ett förslag om översyn under 2012.

1. När kommer kommissionen att lägga fram sitt förslag?

2. Kan kommissionen svara ingående på de farhågor som 34 icke-statliga organisationer uttryckt(1) och som ledamöter från Verts/ALE därefter tagit upp i en rad frågor för skriftligt besvarande angående följande:

– Om det i praktiken finns en påvisbar, statistiskt signifikant effekt på förekomsten eller utredningen av allvarlig brottslighet i en viss medlemsstat, av att det finns eller inte finns lagstiftning om allmän lagring av uppgifter, med beaktande av de medlemsstater som inte har genomfört direktivet om lagring av uppgifter.

– Om kommissionen verkligen har gjort klart för sig vad det skulle innebära i fråga om kränkningarna mot de mänskliga rättigheterna, om det införs ett system med allmän lagring av uppgifter, såsom förlust eller missbruk av uppgifter, misstag i samband med inhämtning av uppgifter och sekretessbrott i kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal, advokater och journalister.

– Om kommissionen överväger att upphäva direktivet om det inte finns tillräckligt med bevis för att det både är nödvändigt och proportionerligt i ett demokratiskt samhälle.

– Eller åtminstone, om kommissionen noga har övervägt alternativ till lagring av uppgifter, såsom att säkrande av uppgifter ska göras snabbare och riktad insamling av trafikuppgifter.

(1) http://www.statewatch.org/news/2011/sep/eu-mand-ret-ngo-letter-to-com.pdf

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 21 juni 2012Rättsligt meddelande