Parlamentsfrågor
27 juni 2012
O-000140/2012
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek, Rui Tavares, Hélène Flautre, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, för Verts/ALE-gruppen

 Angående: Schengen - olagliga kontroller vid de inre gränserna

Den fria rörligheten är en av EU:s grundläggande principer, och möjligheten för personer att förflytta sig inom unionen utan att mötas av kontroller vid de inre gränserna är en av EU:s största landvinningar.

Ett område utan kontroller vid de inre gränserna som gör att arbetstagare, varor och tjänster fritt kan röra sig över gränserna är avgörande för att den inre marknaden ska fungera, liksom för Europas fortsatta insatser för att få fart på den ekonomiska tillväxten.

Tyvärr fortsätter utmaningarna mot Schengensamarbetet att växa i hela EU. Återigen har klagomål framförts mot förekomsten av kontroller vid de inre gränserna. Denna gång gäller klagomålen, som stöds av utförlig statistik, de tyska myndigheternas systematiska kontroller av tjeckiska bussar i gränsområdena. Enligt statistik från februari 2012 kontrolleras omkring 55,3 procent av de bussar som passerar Tyskland.

Under tiden har en nederländsk domstol i ett beslut av den 11 maj 2012 fastställt att de kontroller som sedan den 1 juni 2011 utförs av de nederländska myndigheterna inom ramen för ”Mobiel Toezicht Veiligheid” (ung. rörliga kontroller i säkerhetssyfte) på grundval av artikel 4.17 a i Vreemdelingenbesluit 2000 (den nederländska utlänningslagen från år 2000) har samma effekter som gränskontroller och tydligt strider mot Schengenbestämmelserna, särskilt artiklarna 20 och 21 i kodexen om Schengengränserna.

Känner kommissionen till dessa fall? Överväger kommissionen att inleda överträdelseförfaranden i enlighet med artikel 258 i FEUF mot de länder som tydligt bryter mot Schengenbestämmelserna?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 juni 2012Rättsligt meddelande