Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000061/2013

Predkladané texty :

O-000061/2013 (B7-0211/2013)

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
21. mája 2013
O-000061/2013
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Brian Simpson, v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

 Vec: Bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 - 2020 - prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam
 Odpoveď 

Parlament vo svojom uznesení z 27. septembra 2011 o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020(1) vyzval Komisiu, aby do konca roka 2011 prepracovala svoje politické smerovania o bezpečnosti cestnej premávky do podoby plne vyvinutého akčného programu zahŕňajúceho podrobný súbor opatrení s jasným harmonogramom ich implementácie. Parlament predovšetkým požiadal o ďalšie jasné a merateľné ciele na 40 % zníženie počtu ľudí, ktorí utrpia vážne zranenia, stanovené na základe jednotnej definície.

Komisia vo ostatnom pracovnom dokumente svojich útvarov s názvom Prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam (SWD(2013)94) predstavila prehľad dosiahnutých výsledkov. Týmito výsledkami sú hlavne dohoda o spoločnej definícii pojmu „vážne zranenie“ a o procese zberu údajov, ktoré oba Výbor pre dopravu a cestovných ruch privítal. V dokumente sa však nanešťastie nenavrhujú žiadne konkrétne opatrenia ani ciele na zníženie počtu ľudí zranených na cestách v EÚ.

Vzhľadom na skutočnosť, že každoročne je na cestách v EÚ ohlásených 1 500 000 zranených osôb, z ktorých 300 000 utrpí vážne zranenia, je Parlament znepokojený tým, že sa doposiaľ, ako sa zdá, neprijali žiadne konkrétne kroky.

Ako povedie nová, spoločná definícia EÚ k iniciatívam na riešenie prípadov vážnych zranení? Ako bude Komisia určovať najúčinnejšie opatrenia z hľadiska ochrany pred zraneniami?

Kedy Komisia stanoví cieľ zníženia počtu vážnych zranení do roku 2020? Ako sa bude sledovať pokrok (v zmysle harmonogramu, medzníkov, hodnotenia v polovici trvania)?

Kedy Komisia prijme opatrenia na ochranu zraniteľných používateľov? Navrhne Komisia manuál osvedčených postupov pre zdravotnícku starostlivosť poskytovanú na mieste zraneným osobám pri dopravných nehodách?

(1) Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 54.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 23. mája 2013Právne oznámenie