Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000079/2013

Ingivna texter :

O-000079/2013 (B7-0215/2013)

Debatter :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
2 juli 2013
O-000079/2013/ändr.1
Fråga för muntligt besvarande
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Elmar Brok, för utskottet för utrikesfrågor

 Angående: Uppföljningen av parlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande
 Svar 

I punkt 56 i sin resolution av den 11 september 2012 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande(1), ”uppdrar [parlamentet] åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, tillsammans med underutskottet för mänskliga rättigheter, att ta upp frågan med parlamentet i plenum ett år efter antagandet av denna resolution”, och ”anser det mycket viktigt att nu utvärdera i vilken utsträckning parlamentets rekommendationer har följts och att analysera varför de inte följts när så varit fallet”.

Med hänsyn till den utveckling som ägt rum sedan betänkandet antogs och med anledning av detta uppdrag, uppmanar LIBE-utskottet rådet att besvara följande frågor:

1. Vilka av rekommendationerna har följts och genomförts av rådet?

Framför allt:

– Har rådet bett om ursäkt för att ha åsidosatt principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner, som fastställs i fördragen, när det felaktigt försökte övertala parlamentet att lämna medvetet förkortade versioner av protokollen från de möten som rådets arbetsgrupp för folkrätt (Cojur) och rådets arbetsgrupp för transatlantiska förbindelser (Cotra) hade med nordamerikanska högre tjänstemän?

– Har rådet utfärdat en förklaring i vilken det erkänner medlemsstaternas deltagande i CIA-programmet och deras svårigheter i samband med utredningen?

– Har rådet gett sitt fulla stöd till förfarandena för sökande efter sanningen och ansvarsutkrävande i medlemsstaterna genom att formellt ta upp frågan vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möten, dela med sig av all information, ge stöd vid utredningar och, i synnerhet, bevilja tillgång till handlingar?

– Har rådet hållit utfrågningar med de relevanta säkerhetstjänsterna i EU för att klargöra deras vetskap om medlemsstaternas deltagande i CIA-programmet och EU:s gensvar?

– Har rådet föreslagit åtgärder som garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna vid utbyte av underrättelseinformation och en strikt avgränsning mellan underrättelseverksamhet och brottsbekämpande verksamhet så att underrättelsetjänster inte tillåts åta sig behörigheten att besluta om omhändertagande och frihetsberövande?

2. Vilka åtgärder planerar rådet att vidta för att förbättra uppföljningen av dessa rekommendationer?

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0309.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 juli 2013Rättsligt meddelande