Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000080/2013

Ingivna texter :

O-000080/2013 (B7-0216/2013)

Debatter :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
2 juli 2013
O-000080/2013/ändr.1
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Juan Fernando López Aguilar, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Elmar Brok, för utskottet för utrikesfrågor

 Angående: Uppföljningen av parlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande
 Svar 

I punkt 56 i sin resolution av den 11 september 2012 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: uppföljning av TDIP-utskottets betänkande(1), ”uppdrar [parlamentet] åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, tillsammans med underutskottet för mänskliga rättigheter, att ta upp frågan med parlamentet i plenum ett år efter antagandet av denna resolution”, och ”anser det mycket viktigt att nu utvärdera i vilken utsträckning parlamentets rekommendationer har följts”.

Med hänsyn till den utveckling som ägt rum sedan betänkandet antogs och med anledning av detta uppdrag, uppmanar LIBE-utskottet kommissionen att besvara följande frågor:

1. Vilka av rekommendationerna har följts och genomförts av kommissionen, och hur har detta gjorts?

Framför allt:

– Har kommissionen undersökt om det har skett en överträdelse av EU:s bestämmelser, särskilt avseende asylsamarbete och rättsligt samarbete, genom samarbetet med CIA-programmet?

– Har kommissionen främjat och stött ömsesidig rättslig hjälp i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna, rättsligt samarbete mellan utredande myndigheter och samarbete mellan advokater involverade i det ansvarsutkrävande arbetet i medlemsstaterna?

– Har kommissionen antagit ett en ram, inbegripet rapporteringskrav för medlemsstaterna, för att övervaka och stödja nationella förfaranden för ansvarsutkrävande?

– Har kommissionen antagit åtgärder för att stärka EU:s förmåga att förhindra och avhjälpa överträdelser av mänskliga rättigheter på EU-nivå och för att stärka parlamentets roll?

– Har kommissionen lagt fram förslag för att utveckla arrangemangen för demokratisk kontroll av gränsöverskridande underrättelseverksamhet i samband med EU:s politik för terrorismbekämpning?

2. Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att förbättra uppföljningen av dessa rekommendationer?

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0309.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 25 juli 2013Rättsligt meddelande