Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000122/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000122/2013 (B7-0524/2013)

Συζήτηση :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Οκτωβρίου 2013
O-000122/2013
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)
 Απάντηση 

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης η Ευρωζώνη γνώρισε δραματική πόλωση της ανεργίας. Από το 2011 ο ρόλος των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης ως αυτόματου παράγοντα σταθεροποίησης έχει εξασθενήσει σοβαρά. Αν και έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, η Ευρώπη έχει πληρώσει υψηλότατο οικονομικό και κοινωνικό τίμημα. Η ανεργία στην ΕΕ έχει φθάσει στο ανησυχητικό ύψος των 26,6 εκατομμυρίων ανθρώπων, με 23% των ενεργών νέων ανθρώπων να είναι άνεργοι και την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό να εξακολουθούν να ανεβαίνουν.

1. Πιστεύει η Επιτροπή ότι το αναλυτικό εργαλείο του πίνακα αποτελεσμάτων με δείκτες ανεργίας και κοινωνικούς δείκτες πρέπει να συμπληρωθεί με ένα σύστημα που θα ενεργοποιεί προληπτικά και διορθωτικά μέτρα;

2. Πιστεύει η Επιτροπή ότι οι δείκτες που προτείνει ως μέρος του πίνακα αποτελεσμάτων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη κάλυψη, ώστε να είναι δυνατή η αναγκαία εκτίμηση της κατάστασης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων στα κράτη μέλη; Πώς θα λάβει δεόντως υπόψη της η Επιτροπή την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τους κατάλληλους δείκτες;

3. Γιατί έχει ορίσει η Επιτροπή το όριο ηλικίας στα 25 για τους νέους που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον δείκτη για τον υπολογισμό της ανεργίας των νέων, όταν η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τους Νέους θέτει το όριο των 30 ετών σε εθελοντική βάση;

4. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να συμπεριλάβει τις πρωτοβουλίες που προτείνει στην ανακοίνωσή της σχετικά με την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2014;

5. Σε ποια βάση προτίθεται η Επιτροπή να εκτιμήσει αν συγκεκριμένοι δείκτες απασχόλησης και κοινωνικοί δείκτες έχουν φθάσει σε ανησυχητικό ύψος με δεδομένη την έλλειψη γνήσιας ενωσιακής βάσης κοινωνικής προστασίας;

6. Σε ποιο βαθμό αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές προκλήσεις;

7. Πώς εντάσσεται η εν λόγω ανακοίνωση στη θεματική που αφορά τη συμπλήρωση μιας γνήσιας ΟΝΕ;

8. Πότε θα παρουσιάσει η Επιτροπή μια πράσινη βίβλο σχετικά με το εφικτό και το επιθυμητό ενός αυτόματου παράγοντα σταθεροποίησης για την ΟΝΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2013Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου