Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000069/2017

Teksty złożone :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Debaty :

PV 03/10/2017 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
4 września 2017
O-000069/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23)

Jakie działania Komisja podejmuje, aby konferencja klimatyczna COP23, która odbędzie się w Bonn, przyniosła konkretne postępy dotyczące:

– wdrożenia kluczowych przepisów wykonawczych porozumienia paryskiego do roku 2018, w tym wzmocnionych ram przejrzystości, a także szczegółów globalnego przeglądu, dalszych wytycznych odnośnie do ustalonych na poziomie krajowym wkładów oraz mechanizmu ułatwiającego wdrażanie i wspierającego zgodność z przepisami;

– doprecyzowania i ukierunkowania dialogu pomocniczego w 2018 r., który będzie najważniejszą sposobnością do podsumowania postępów na drodze ku realizacji określonego w porozumieniu celu w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, a także postępy dotyczące informowania o przygotowaniu i przeglądzie ustalonych przez strony na poziomie krajowym wkładów przed rokiem 2020; oraz

– intensywniejszego uruchamiania środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu, by zrealizować wspólny cel mobilizacji 100 mld USD rocznie do 2020 r.?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 września 2017Informacja prawna